ZAPYTANIE OFERTOWE na koordynację działań Partnera w ramach projektu adresowanego do uchodźców.

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z zasadą konkurencyjności na koordynację działań Partnera
w ramach projektu adresowanego
do uchodźców 

I. Adres i nazwa Zamawiającego:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS
ul Legionów 19 lok 18, 91-069 Łódź

II. Opis przedmiotu zamówienia

Koordynacja działań Partnera projektru dla uchodźców w Grotnikach, przygotowanie harmonogramu prac zgodnie z zaleceniami projektu, kontakt z Liderem, nadzór nad prowadzonymi przez Partnera działaniami merytorycznymi i finansowymi.
Wymagane doświadczenie w realizacji projektów adresowanych do uchodźców.

III. Zakres zamówienia:
poniżej 14.000 Euro netto.

 

IV. Zadania po stronie Wykonawcy:

1. Koordynacja działań merytorycznych
2. Koordynacja działań finansowych
3. Kontakt z Liderem

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Podpis złożony przez Wykonawcę powinien być opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta powinna być sporządzona:

a. w języku polskim;
b. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną

4. Wykonawca powinien podać cenę za godzinę zajęć.

5. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym       uczestnikom postępowania.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i składać na adres poczty

e- mail: ethnos.lodz@gmail.com lub do godziny 18.00, do dnia 29 maja 2013 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *