Akceptacja i tolerancja

Projekt : „Akceptacja i tolerancja. Programintegracji uczniów cudzoziemskich”, współfinansowany jest z środkówMinisterstwa Edukacji Narodowej.

„Akceptacja i tolerancja. Program integracji uczniów cudzoziemskich” to projekt realizowany na rzecz dzieci pochodzących głównie z Republiki Czeczenii i mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Ustroniu/Grotnikach w woj. łódzkim.
Celem projektu jest przygotowanie uczniów z doświadczeniem migracyjnym do podjęcia nauki w szkole publicznej oraz pomoc szkole i środowisku szkolnemu w Grotnikach. W ramach projektu realizowano: wakacyjną szkółkę języka polskiego, uczącą poprzez gry i zabawy, festyn inaugurujący rozpoczęcie nauki w szkole.
Projekt oferuje także specjalnie opracowany program wsparcia dla rodziców dzieci cudzoziemskich: warsztaty dla matek i ojców oraz programy wspierające nauczycieli i pedagogów szkół z uczniami cudzoziemskimi.