ETHNOS – MAGAZYN MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS na mocy Porozumienia podpisanego z PR Rozgłośnią Regionalną w Łodzi realizuje od sierpnia 2009 r. Raz w miesiącu dwudziestominutową audycję:”Ethnos.   Magazyn mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych”, emitowaną w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 20.30.
Audycja odwołuje się do historii obecnego województwa łódzkiego, koncentrując się na pamięci współistnienia z licznymi mniejszościami etnicznymi i narodowymi, dzięki którym społeczność zamieszkująca te tereny w pełni zasługiwała na miano wielokulturowej i etnicznej mozaiki. Począwszy od XVIII stulecia na tym obszarze osiedlali się Żydzi, Niemcy, Czesi, Rosjanie, a także Austriacy, Francuzi, Anglicy, Litwini, Estończycy, Łotysze, Finowie, Belgowie, Szwajcarzy, Szwedzi, Ukraińcy, a nawet Tatarzy, Ormianie, Uzbecy i Kazachowie. Zróżnicowana kulturowo społeczność zmieniła pejzaż województwa, co znalazło swoje odzwierciedlenie między innymi w jego wielowyznaniowym charakterze. Teren naszego regionu zamieszkiwany był przez katolików, wyznawców judaizmu, prawosławia, ewangelików, w tym luteranów i kalwinistów. Można było spotkać tu również wyznawców islamu. Współwystępowania na tej samej przestrzeni tylu grup społecznych o odmiennych kulturowych cechach dystynktywnych: wyglądzie zewnętrznym, języku, zachowaniu, wyznaniu, pochodzeniu, układzie wartości  przyczyniło się do zbudowania charakterystycznej łódzkiej społeczności i wypracowania wzajemnego postrzegania odmienności z różnymi tego skutkami.
II wojna światowa spowodowała niemal całkowitą zagładę tamtego świata. O wielokulturowych tradycjach świadczyć mogą jedynie zachowane materialne „świadectwa” tj. budynki, pojedyncze świątynie, a zwłaszcza nekropolie, będące milczącymi dowodami współistnienia w regionie tych właśnie nacji. Nieliczni, ocaleni  przedstawiciele owej wielokulturowej mozaiki przez lata żyli  w zapomnieniu.
Zmiany, jakie dokonały się po 1989 r., a zwłaszcza wstąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do UE spowodowały rosnące zainteresowanie kulturami mniejszości, ale też stały się przyczyną wcale nie tak rzadkich postaw ksenofobicznych, pełnych uprzedzeń i lęków przed odmiennościami kulturowymi, które zwłaszcza w kontekście oficjalnie deklarowanej tolerancji mogą niepokoić. Wejście Polski w struktury UE wiąże się także ze wzmożonymi migracjami ludności z różnych części świata. Zmianom ulega struktura etniczna i narodowa społeczeństwa polskiego. Pojawiają się np. coraz liczniejsze skupiska ludności pochodzącej z Azji.

Realizacja audycji mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych umożliwia nakreślenie  wieloetnicznego pejzażu województwa łódzkiego i przybliżenie  słuchaczom zarówno historii, jak i współczesności naszej wielokulturowej społeczności. Audycja odwołuje się  do dawnego współistnienia na terenie obecnego województwa łódzkiego odmiennych wobec siebie kultur i religii, ale także przybliża  słuchaczom współczesność.
Wszystkie audycje powstają we współpracy z przedstawicielami mniejszości, którzy udostępniają i  współtworzą z Redakcją Programu materiały do audycji.

Audycje 2009                                                         Audycje 2010
cykl Litzmannstadt Getto;                  –  Boże Narodzenie w tradycji
a) 19.08.2009                                            prawosławnej  06.01.2010
b) 26.08.2009
cykl romski:                                        –   Chiński Nowy Rok 17.02.2010
a)23.09.2009
b)21.10.2009                                         – Wielkanoc w tradycji prawosławnej
31.03.2010
edukacja wielokulturowa                   – Genocyd Ormian 28.04.2010
18.11.2009                                           – Dzień Matki 26.05.2010
– Prawa Człowieka 30.06.2010

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *