Działalność

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne “ETHNOS” zarejestrowane zostało 20 października 2008 r. Głównym celem statutowym naszej organizacji jest działanie na rzecz stwarzania warunków do wszechstronnego, kulturalnego, artystycznego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka; nieskrępowanego kształtowania osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności oraz prawa do życia w nieskażonym środowisku przyrodniczym, rozumianym jako zespół naturalnych elementów ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe i znajdujących się w ciągłej interakcji z człowiekiem Członkami naszego Stowarzyszenia są artyści ( malarze ,muzycy ,aktorzy ), dziennikarze, pracownicy naukowi wyższych uczelni , filmowcy, operatorzy, Stowarzyszenie w swoich działaniach statutowych opiera się na umiejętnościach zawodowych i doświadczeniu członków i sympatyków. Twórcami i członkami stowarzyszenia są osoby, które od wielu lat zajmują się szeroko pojętą działalnością na rzecz zapobiegania dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wyznanie, przynależność etniczną. Członkowie stowarzyszenia do tej pory współpracowali głównie z grupami zagrożonymi marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz z mniejszościami narodowymi Członkowie stowarzyszenia zajmują się także działalnością artystyczną ( filmowcy, aktorzy, plastycy, muzycy), naukową ( etnolodzy). Są pomysłodawcami i organizatorami w różnorodnych działań od festiwali filmowych, muzycznych, wystaw, po badania naukowe w ogólnopolskich i europejskich programach badawczych.

W 2009r w ramach działań statutowych stowarzyszenie prowadzi następujące działania: – Inwentaryzacja nagrobków cmentarzy polskich na Litwie ( okręg Kowno) – czerwiec –wrzesień 2009r. – W ramach naszych działań statutowych od sierpnia 2009r. stowarzyszenie realizuje cykl audycji radiowych w Radio Łódź pt. „Ethnos. Magazyn mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych”. Audycje trwają 20 min i są emitowane co dwa tygodnie.

– Od września 2009r stowarzyszenie realizuje projekt pt.: „Znaki istnienia, znaki tożsamości” – działania multimedialne poświęcone wielokulturowości woj. łódzkiego. Zadanie polega na przeprowadzeniu w 2009r. szkoleń wśród nauczycieli łódzkich szkół, dotyczących przekazywania wiedzy o wielokulturowości województwa łódzkiego. 1

– Stowarzyszenie uzyskało także dotację Fundacji Edukacja dla Demokracji na 2010r na koordynację międzynarodowej akcji informacyjnej o prawach mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w województwie łódzkim w ramach projektu:” Great: Global Rights Europeans Acting Together”.