Zapytanie ofertowe 1

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności
na wykonanie usługi przygotowania trzech 12 minutowych felietonów filmowych wraz z emisja w TVP 3 Łódź

I. Adres i nazwa Zamawiającego:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS ul Legionów 19 lok 18, 91-069 Łódź

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie trzech 12 minutowych felietonów filmowych wraz z emisja w TVP 3 Łódź

III. Zakres zamówienia: poniżej 14.000 Euro netto.

IV. Zadania po stronie Wykonawcy:
1. Przygotowanie scenariuszy felietonów filmowych
2. Nagranie i montaż materiału filmowego,
3. Emisja w TVP 3 Łódź
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpis złożony przez Wykonawcę powinien być opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być sporządzona:
a. w języku polskim;
b. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną
4. Wykonawca powinien podać cenę za przygotowanie i emisję każdego z felietonów.
5. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w
odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom
postępowania.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i składać na adres poczty
e- mail: ethnos.lodz@gmail.com lub nowacka.maria@yahoo.pl do godziny 18.00, do dnia 15 lipca 2013 roku.

oryginał dokumentu do pobrania


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *