STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO „ETHNOS”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ethnos”, w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów statutowych, tj. szeroko pojętej działalności społeczno-kulturalnej i ekologicznej na rzecz człowieka i jego środowiska społecznego, przyrodniczego i kulturowego.

Siedzibą stowarzyszenia jest Łódź.
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy członków.
7. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

8. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz stwarzania warunków do wszechstronnego, kulturalnego, artystycznego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka; nieskrępowanego kształtowania osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności oraz prawa do życia w nieskażonym środowisku przyrodniczym, rozumianym jako zespół naturalnych elementów ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe i znajdujących się w ciągłej interakcji z człowiekiem.

9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) ukazywanie roli i znaczenia dziedzictwa kulturowego Polski, z uwzględnieniem wpływu mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych na rozwój kulturowy kraju;
c) organizowanie festiwali, zjazdów, konferencji, seminariów, odczytów, kursów, warsztatów i innych pozaszkolnych form edukacji;
d) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie badań naukowych, indywidualnych bądź zespołowych dotyczących kulturowych, artystycznych, ekologiczno-sozologicznych i etycznych aspektów życia człowieka,
e) upowszechnianie wiedzy o kulturze, tradycji i historii Polski i zamieszkujących ją grup mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych przez festiwale, konferencje, panele dyskusyjne, odczyty, publikacje, wystawy itp.;
f) organizowanie Uniwersytetów Ludowych, Letnich, Trzeciego Wieku oraz kursów dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego i dla cudzoziemców przebywających w Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na ich status (uchodźcy, azylanci, itp.) z zakresu języka polskiego i kultury i sztuki polskiej, antropologii wsi, antropologii współczesności i antropologii pozaeuropejskiej.
g) realizację programów edukacyjnych, kulturowych oraz społecznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i międzynarodowym;
h) organizację imprez dochodowych w celu pozyskiwania środków pieniężnych, przeznaczonych na realizację celów statutowych;
i) współpracę z ośrodkami władzy publicznej i samorządowej, instytucjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie wyznaczonym przez Statut
j) działalność filmową, artystyczną, wydawniczą, kulturalną, oświatową, popularyzatorską, naukową, socjalną i charytatywną,
k) pracę z dziećmi i młodzieżą, szczególnie pochodzącymi z rodzin zagrożonych przestępczością , społecznymi patologiami, biedą i bezrobociem, bądź jakąkolwiek formą społecznego odrzucenia,
l) ochronę interesów i praw kobiet oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia, walkę ze społeczną, zawodową, dotyczącą wieku, obyczajową i polityczną dyskryminacją kobiet, rozwój aspiracji materialnych i zawodowych kobiet, przygotowanie kobiet do udziału w życiu publicznym,
ł) ochronę interesów i praw mniejszości narodowych, religijnych i etnicznych, a także osób szukających w Rzeczypospolitej Polskiej azylu ze względu na zagrożenie biedą, wojnami i prześladowaniami w krajach ojczystych,
m) organizowanie życia kulturalnego emerytom, rencistom i inwalidom w tym m.in. zrzeszonym w różnych organizacjach społeczno-kulturalnych, a także będących pod opieką rozmaitych placówek opiekuńczych.
n) niesienie pomocy niematerialnej i materialnej dla najbardziej zagrożonych grup społecznych (niepełnosprawni, inwalidzi, przewlekle chorzy, niedołężni, osoby w podeszłym wieku, bezdomni, więźniowie, uzależnieni od nałogów, sieroty, rodziny wielodzietne, samotne matki),
o) działanie na rzecz wyrównania szans osób bezrobotnych, bezdomnych, chorych, odrzuconych z różnych przyczyn, spotykających się ze społeczną dyskryminacją i brakiem akceptacji, a także osób starszych i niepełnosprawnych; tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin,
q) rozbudzanie wrażliwości ekologicznej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan naturalnego środowiska człowieka, wrażliwości na los zwierząt i szacunku dla ich wartości autotelicznej,
p) działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na odmienności kulturowe i religijne, tolerancyjnego
r) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania
s) działania na rzecz upowszechnienia wiedzy o kulturze materialnej i duchowej różnych narodów, grup etnicznych i mniejszości narodowych i religijnych
t) ochrona wybranych elementów i obiektów krajobrazu kulturowego wsi, miasteczek i miast, jako elementów dziedzictwa narodowego
u) upowszechnianie wiedzy dotyczącej wszelkich aspektów życia człowieka poprzez organizowanie elektronicznych i multimedialnych baz danych.
w) przeprowadzania szkoleń, w tym szkoleń zawodowych i aktywizacji zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na sytuację ekonomiczną, pochodzenie etniczne, narodowość, czy z jakiegokolwiek innego powodu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
11. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
11. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
c) kandydatura zostanie przyjęta przez Zarząd
12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10
członków Stowarzyszenia.
17. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, poparty przez Zarząd
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

24. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
25. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków następuje
w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej
niż przez dwie kadencje.
26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
28. Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin
i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
29. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
30. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
f) określanie działań priorytetowych,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
n) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej
31. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
32. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i
wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
33. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
34. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
35. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
1/3 składu organu.
36. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
37. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
38. Kontrola, o której mowa w pkt.37 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.
39. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.
40. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
42.Utrata mandatu członka Zarządu bądź członka Komisji Rewizyjnej następuje na skutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji lub odwołania.
43. Rezygnację członek Zarządu bądź członek Komisji Rewizyjnej składa pisemnie Prezesowi Zarządu.
44. Utrata mandatu członka Zarządu bądź członka Komisji Rewizyjnej następuje także w wyniku:
a) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
c) utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku,
d) naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia,
e) uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,
f) braku zapłaty jakichkolwiek trzech składek członkowskich,
g) nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
h) naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
i) niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia.
45. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.
46. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

47. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej
d) dochodów z własnej działalności statutowej,
e) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
f) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,
g) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
h) dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
i) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
j) dochodów z kapitału,
k) środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
48. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane:
a) na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
b) na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
c) w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
49 Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
50. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego.
51. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
52 Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
53. Do zawierania umów i składania innych oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, bądź wyznaczonego przez Zarząd Pełnomocnika, w zakresie określonym przez Zarząd na piśmie.
54. Stowarzyszenie ma prawo do:
a) prowadzenia własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
b) tworzenia sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w tym zagranicznych,
c) pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
55. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.
56. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w Rozdziale , które są celami pożytku publicznego.
57. Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”,
b) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

58. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3),
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
59. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
60. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

Łódź, dn.10.10.2015r.