Etnofilm. Przegląd filmów i zapisów etnograficznych

Realizowany przez nas projekt ma na celu popularyzację i ułatwienie dostępu do dzieł kina etnograficznego, a za tym również popularyzację polskiego dziedzictwa kultury ludowej. Projekt ten skupia się na prezentacji materiałów z nieznanych szerzej baz filmowych, takich jak np. zasoby Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. 


Ikonosfera hierofanii…

ma na celu stworzenie foto-antropologicznego zapisu (fotorepozytorium), dokumentującego zmiany we współczesnej „domowej” religijności, na przykładzie analizy „domowego sacrum” – domowych „ołtarzyków” konstruowanych w kulturze tradycyjnej w oparciu o artefakty sztuki ludowej.


„Przestrzeń końca czasu”

… to wieloetapowy projekt badawczy mający na celu poszerzenie wiedzy na temat stopnia zachowania cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie (inwentaryzacja i dokumentacja zachowanych obiektów). Podstawowym założeniem planowanego zadania jest również stworzenie warunków do efektywnej ochrony i popularyzacji spuścizny kulturowej, obejmującej dziedzictwo wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pozostałej na obszarach należących obecnie do suwerennych państw sąsiadujących z Polską.