Projekt: „Daj szansę- uchodźcy w Polsce”

blob

Projekt: „Daj szansę – uchodźcy w Polsce”, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG

Projekt: „Daj szansę- uchodźcy w Polsce” realizowany jest w terminie:
01.2016 – 04.2016 przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS
w partnerstwie z Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
oraz Fundacją na rzecz Tolerancji Poprzez Międzykulturowe Zrozumienie.

Projekt ma na celu przygotowanie instytucji publicznych, społeczności lokalnej , NGO i kadry specjalistów w czterech gminach województwa łódzkiego: Zgierz, Pabianice, Łódź, Piotrków Trybunalski do integracji uchodźców oraz poszerzenia kompetencji kulturowych przez społeczeństwo większościowe. Realizowane będą działania informacyjno-szkoleniowe zmierzające do zapobiegania konfliktom, w tym warsztaty nansenowskie, dni otwarte i spotkania z uchodźcami .
W ramach projektu odbędą się następujące szkolenia i warsztaty:
1. Certyfikowane szkolenie dla mentorów uchodźcy-adresowane do osób posiadających statut uchodźcy, prawo pobytu, uregulowana sytuację prawną. Tematyka szkoleń: pomoc socjalna i podstawowa opieka medyczna dla uchodźcy, mediacje międzykulturowe, rodzinne, społeczne, radzenie sobie z depresją i stresem pourazowym, edukacja i ochrona prawna
2. Warsztaty dla pracowników służb socjalnych i mundurowych. Tematyka zajęć: obowiązujące przepisy dotyczące uchodźców i mniejszości narodowych, sposoby efektywnej pomocy, rozpoznawania sytuacji kryzysowych, mediacji międzykulturowych.
3. Seminarium dla pedagogów – wielokulturowość i problem uchodźstwa w polskiej szkole . Tematyka zajęć dotyczyć będzie wyzwań, jakie niesie ze sobą wielokulturowość w obowiązującym systemie edukacji, konfliktów wychowawczych i rówieśniczych, mediacji na poziomie szkolnym, współpracy z rodzicami uczniów polskich i uchodźczych/pochodzących z mniejszości.
4. Seminarium dla pracowników samorządów terytorialnych i radnych–wielokulturowość i problem uchodźstwa w pracy samorządu lokalnego. Tematyka zajęć: rozwiązania prawne dotyczące integracji uchodźców, mniejszości narodowych i religijnych, obowiązki ustawowe samorządów, prezentacja dobrych praktyk, koalicje dla efektywnej integracji, współpraca z organizacjami pozarządowymi, poszukiwanie rozwiązań uwzględniających lokalne uwarunkowania.
5. Organizacja dni otwartych w Ośrodku dla Uchodźców w Grotnikach-Ustroniu dla społeczności lokalnej – zabawa karnawałowa dla dzieci – impreza przeznaczona dla dzieci uchodźców i ich szkolnych kolegów – mieszkańców Grotnik i okolic. Celem zabawy jest integrowanie dzieci i młodzieży poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego, zabawy. Dzieci z Grotnik będą „gospodarzami” imprezy, pod kierunkiem doświadczonego trenera przygotują występ dla swoich gości. Będą obowiązywały stroje karnawałowe – w miarę możliwości narodowe. W trakcie imprezy będą inicjowane wspólne zabawy i konkursy z nagrodami dla wszystkich uczestników. Zostaną zakupione gadżety i nagrody, będzie przygotowany słodki poczęstunek. Zabawa będzie nadzorowana przez animatorów i opiekunów. Termin: 23.01.2016r.
6. Organizacja spotkań z uchodźcami dla społeczności lokalnej Zgierza, Pabianic, Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego. W każdej z tych czterech miejscowości odbędzie się spotkanie z uchodźcami, podczas których prezentowane będą filmy o tematyce uchodźczej, inicjowana będzie dyskusja na temat polskiej pomocy dla uchodźców i Polski w oczach uchodźców, można będzie spróbować potraw z regionów, z których pochodzą uchodźcy.
7. Organizacja 2 spotkań integrujących środowisko szkoły i rodzin dzieci w Grotnikach-Ustroniu. Będą to spotkania nauczycieli z rodzicami uczniów polskich i uczniów z rodzin uchodźczych. Spotkania odbędą się na terenie Ośrodka dla Uchodźców w Grotnikach-Ustroniu, gdzie gospodarzami i zapraszającymi będą rodzice – uchodźcy. Celem spotkań będzie wzajemne poznanie się, omówienie ewentualnych problemów z dziećmi, wynikających z nieznajomości zasad panujących w ośrodku i zwyczajów dzieci z różnych kręgów kulturowych
8. Certyfikowane szkolenie dla edukatorów do prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży o tematyce wielokulturowej i uchodźczej. Do szkoleń będą rekrutowane osoby młode, wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych województwa łódzkiego, osoby wywodzące się z mniejszości narodowych, rodzin uchodźczych, posiadające doświadczenie w pracy z dziećmi, realizujące szkolenia i warsztaty o różnej tematyce.
9. Warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach gmin: Zgierz, Łódź, Pabianice, Piotrków Trybunalski o tematyce uchodźczej i wielokulturowej . Warsztaty będą prowadzić specjalnie przeszkoleni edukatorzy, mający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
10. Integracyjne warsztaty dialogowe dla dorosłych prowadzone metodą Nansena, realizowane w Ośrodku dla uchodźców w Grotnikach-Ustroniu. Do udziału w warsztatach będą rekrutowani uchodźcy i przedstawiciele społeczności lokalnej, także osoby pracujące na rzecz ośrodka dla uchodźców w Grotnikach-Ustroniu, osoby przebywające na świadczeniach prywatnych poza ośrodkiem. Zajęcia będą prowadzili trenerzy z Norwegii. W warsztatach uczestniczyć będzie także tłumacz, w zależności od potrzeb grupy – z języka angielskiego na polski/rosyjski/ukraiński/arabski.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt: ethnos.lodz@gmail.com