SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE : 2009r.

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne “ETHNOS” zarejestrowane zostało 20 października 2008 r. Głównym celem statutowym naszej organizacji jest  działanie na rzecz stwarzania warunków do wszechstronnego, kulturalnego, artystycznego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka; nieskrępowanego kształtowania osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności oraz prawa do życia w  nieskażonym środowisku przyrodniczym, rozumianym jako zespół naturalnych elementów ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe i znajdujących się  w ciągłej  interakcji z człowiekiem
Członkami naszego Stowarzyszenia są artyści ( malarze, muzycy, aktorzy), dziennikarze, pracownicy naukowi wyższych uczelni , filmowcy, operatorzy.
Stowarzyszenie w swoich działaniach statutowych opiera się na umiejętnościach zawodowych i doświadczeniu członków i sympatyków (Statut w załączeniu).
Twórcami i członkami stowarzyszenia są osoby, które od wielu lat zajmują się  szeroko pojętą działalnością na rzecz  zapobiegania dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wyznanie, przynależność etniczną. Członkowie stowarzyszenia do tej pory współpracowali głównie z  grupami zagrożonymi marginalizacją i wykluczeniem społecznym (bezdomni, bezrobotni, osoby niepełnosprawne, chore), mniejszościami narodowymi (mniejszość  żydowska, romska,  tatarska, a także nowymi imigrantami – np. mniejszość chińska). Członkowie stowarzyszenia  zajmują się także działalnością artystyczną ( filmowcy, aktorzy, plastycy, muzycy), naukową ( etnolodzy, antropolodzy kultury, etnozoolodzy).  Są pomysłodawcami i organizatorami  w różnorodnych działań od festiwali filmowych, muzycznych, wystaw, po badania naukowe w ogólnopolskich i europejskich programach badawczych.

W 2009r w ramach działań statutowych stowarzyszenie prowadziło następujące działania:
– Inwentaryzacja nagrobków cmentarzy polskich na Litwie ( okręg Kowno) – czerwiec –wrzesień 2009r ( programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Priorytet III Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju)
– Od sierpnia 2009r. realizowane były audycje radiowe w Radio Łódź Rozgłośni Regionalnej   najpierw: pilotażowy cykl audycji radiowych w poświeconych historii Litzmannstadt Getta  w ramach uczczenia obchodów 65  rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getta. Docelowo stowarzyszenie utworzyło redakcję programów mniejszości etnicznych i narodowych – na podstawie podpisanej z PR Łódź umowy o współpracy. Program „Ethnos. Magazyn mniejszości narodowych i etnicznych”  emitowany był w PR Łódź od września br. (częstotliwość- raz w tygodniu, czas trwania audycji 20 min). Przy realizacji audycji stowarzyszenie współpracuje z organizacjami i instytucjami reprezentującymi mniejszości narodowe, etniczne i religijne.
– W 2009r. stowarzyszenie uzyskało dotację na działanie Pt.: „Znaki istnienia, znaki tożsamości” – działania multimedialne poświęcone wielokulturowości woj. łódzkiego. Zadanie polegało na przeprowadzeniu w 2009r. szkoleń wśród nauczycieli łódzkich szkół, dotyczących przekazywania wiedzy o wielokulturowości województwa łódzkiego. Seminarium dla nauczycieli odbyło się w dniach: 18-20 listopada i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Szkolenia prowadzone były przez wykładowców akademickich, przedstawicieli – edukatorów mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.
Działania edukacyjne nt wielokulturowości wśród nauczycieli będą kontynuowane w latach następnych.
– w 2009r. stowarzyszenie podpisało umowy o współpracy z: Amnesty International i Polską Akcją Humanitarną, na mocy których Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS będzie się zajmować działaniami (w tym koordynację międzynarodowej akcji informacyjnej o prawach mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych) na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych podczas prowadzenia wspólnej akcji w ramach międzynarodowego projektu ONZ „Great: Global Rights   Europeans Acting Together”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *