Projekt „Przestrzeń końca czasu. Digitalizacja i inwentaryzacja dziedzictwa materialnego kultury żydowskiej”

Projekt współfinansowany jest z Programów Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Digitalizacja i inwentaryzacja dziedzictwa materialnego kultury żydowskiej – kirkut w Piotrkowie Trybunalskim

Celem zadania jest wykonanie inwentaryzacji cmentarza żydowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Cele pośrednie projektu: poprawa stanu zachowania i ochrona dziedzictwa kulturowego Żydów, poszerzenie wiedzy związanej z tradycyjną kulturą polskich Żydów, efektywna ochrona i popularyzacja historycznego dziedzictwa żydowskiego, popularyzacja żydowskiej sztuki sepulkralnej, zachowanie i rozwój tożsamości żydowskiej.

Rezultaty realizacji projektu: podtrzymany zostanie przekaz międzypokoleniowy kultury żydowskiej, zwiększy się wiedza na temat tradycji i kultury żydowskiej, ułatwione będą poszukiwania genealogiczne i poszukiwania grobów bliskich osób, zwiększy się wiedza na temat stopnia zachowania obiektów, stworzona będzie dokumentacja obiektów klasyfikujących się do objęcia ochroną, zostanie uporządkowana dokumentacja archiwalna cmentarza.

link do podstrony:http://przestrzenkoncaczasu.pl/piotrkow-trybunalski/