ZAPYTANIE OFERTOWE

blob

Projekt: „Daj szansę – uchodźcy w Polsce”,
realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
 współfinansowany jest ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS
zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie  usługi cateringu obiadowego  z dowozem do miejsc prowadzenia zajęć w ramach projektu „Daj szansę – uchodźcy w Polsce”

 

I. Adres i nazwa Zamawiającego:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS ul Legionów 19 lok 18, 91-069 Łódź

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringu obiadowego z dowozem do miejsc prowadzenia zajęć w Łodzi.

III. Zakres zamówienia: poniżej 14.000 Euro netto.

IV. Zadania po stronie Wykonawcy:

1. Przygotowanie urozmaiconego cateringu obiadowego dla 12 osób złożonego z dwu dań oraz zestawu surówek. Catering będzie przeznaczony dla  uczestników  cyklu szkoleń i warsztatów realizowanych w miesiącach: luty- marzec z częstotliwością: 1-2 usług dziennie od poniedziałku do piątku.

2. Dowóz cateringu obiadowego do wyznaczonych miejsc prowadzenia zajęc warsztatowych i szkoleń na terenie miasta Łodzi w terminie: luty- marzec 2016r. , zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpis złożony przez Wykonawcę powinien być opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta powinna być sporządzona:

a. w języku polskim;

b. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną

4. Wykonawca powinien podać cenę za godzinę zajęć.

5. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w

odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom

postępowania.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i składać na adres poczty

e- mail: ethnos.lodz@gmail.com lub nowacka.maria@yahoo.pl do godziny 18.00, do dnia 05 lutego 2016r.