Zawarto┼Ť─ç tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

STATUT STOWARZYSZENIA SPO┼üECZNO-KULTURALNEGO ÔÇ×ETHNOSÔÇŁ

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazw─Ö: Stowarzyszenie Spo┼éeczno-Kulturalne ÔÇ×EthnosÔÇŁ, w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem os├│b fizycznych, zawi─ůzanym dla realizacji cel├│w statutowych, tj. szeroko poj─Ötej dzia┼éalno┼Ťci spo┼éeczno-kulturalnej i ekologicznej na rzecz cz┼éowieka i jego ┼Ťrodowiska spo┼éecznego, przyrodniczego i kulturowego.

Siedzib─ů stowarzyszenia jest ┼ü├│d┼║.
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawi─ůzane na czas nieograniczony. Posiada osobowo┼Ť─ç prawn─ů.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z p├│┼║n. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie mo┼╝e nale┼╝e─ç do innych krajowych i mi─Ödzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
6. Dzia┼éalno┼Ť─ç Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy cz┼éonk├│w.
7. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie mo┼╝e zatrudnia─ç pracownik├│w.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

8. Celem Stowarzyszenia jest dzia┼éanie na rzecz stwarzania warunk├│w do wszechstronnego, kulturalnego, artystycznego, intelektualnego, spo┼éecznego, duchowego i fizycznego rozwoju cz┼éowieka; nieskr─Öpowanego kszta┼étowania osobowo┼Ťci cz┼éowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolno┼Ťci i godno┼Ťci oraz prawa do ┼╝ycia w nieska┼╝onym ┼Ťrodowisku przyrodniczym, rozumianym jako zesp├│┼é naturalnych element├│w ┼Ťci┼Ťle ze sob─ů powi─ůzanych, otaczaj─ůcych organizmy ┼╝ywe i znajduj─ůcych si─Ö w ci─ůg┼éej interakcji z cz┼éowiekiem.

9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) podtrzymywanie tradycji narodowej, piel─Ögnowanie polsko┼Ťci oraz rozw├│j ┼Ťwiadomo┼Ťci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) ukazywanie roli i znaczenia dziedzictwa kulturowego Polski, z uwzgl─Ödnieniem wp┼éywu mniejszo┼Ťci narodowych, etnicznych i religijnych na rozw├│j kulturowy kraju;
c) organizowanie festiwali, zjazd├│w, konferencji, seminari├│w, odczyt├│w, kurs├│w, warsztat├│w i innych pozaszkolnych form edukacji;
d) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie bada┼ä naukowych, indywidualnych b─ůd┼║ zespo┼éowych dotycz─ůcych kulturowych, artystycznych, ekologiczno-sozologicznych i etycznych aspekt├│w ┼╝ycia cz┼éowieka,
e) upowszechnianie wiedzy o kulturze, tradycji i historii Polski i zamieszkuj─ůcych j─ů grup mniejszo┼Ťci etnicznych, narodowych i religijnych przez festiwale, konferencje, panele dyskusyjne, odczyty, publikacje, wystawy itp.;
f) organizowanie Uniwersytet├│w Ludowych, Letnich, Trzeciego Wieku oraz kurs├│w dla os├│b doros┼éych, dzieci i m┼éodzie┼╝y pochodzenia polskiego i dla cudzoziemc├│w przebywaj─ůcych w Rzeczypospolitej Polskiej bez wzgl─Ödu na ich status (uchod┼║cy, azylanci, itp.) z zakresu j─Özyka polskiego i kultury i sztuki polskiej, antropologii wsi, antropologii wsp├│┼éczesno┼Ťci i antropologii pozaeuropejskiej.
g) realizację programów edukacyjnych, kulturowych oraz społecznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i międzynarodowym;
h) organizacj─Ö imprez dochodowych w celu pozyskiwania ┼Ťrodk├│w pieni─Ö┼╝nych, przeznaczonych na realizacj─Ö cel├│w statutowych;
i) wsp├│┼éprac─Ö z o┼Ťrodkami w┼éadzy publicznej i samorz─ůdowej, instytucjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie wyznaczonym przez Statut
j) dzia┼éalno┼Ť─ç filmow─ů, artystyczn─ů, wydawnicz─ů, kulturaln─ů, o┼Ťwiatow─ů, popularyzatorsk─ů, naukow─ů, socjaln─ů i charytatywn─ů,
k) prac─Ö z dzie─çmi i m┼éodzie┼╝─ů, szczeg├│lnie pochodz─ůcymi z rodzin zagro┼╝onych przest─Öpczo┼Ťci─ů , spo┼éecznymi patologiami, bied─ů i bezrobociem, b─ůd┼║ jak─ůkolwiek form─ů spo┼éecznego odrzucenia,
l) ochron─Ö interes├│w i praw kobiet oraz r├│wno┼Ťci ich szans w ka┼╝dej dziedzinie ┼╝ycia, walk─Ö ze spo┼éeczn─ů, zawodow─ů, dotycz─ůc─ů wieku, obyczajow─ů i polityczn─ů dyskryminacj─ů kobiet, rozw├│j aspiracji materialnych i zawodowych kobiet, przygotowanie kobiet do udzia┼éu w ┼╝yciu publicznym,
┼é) ochron─Ö interes├│w i praw mniejszo┼Ťci narodowych, religijnych i etnicznych, a tak┼╝e os├│b szukaj─ůcych w Rzeczypospolitej Polskiej azylu ze wzgl─Ödu na zagro┼╝enie bied─ů, wojnami i prze┼Ťladowaniami w krajach ojczystych,
m) organizowanie ┼╝ycia kulturalnego emerytom, rencistom i inwalidom w tym m.in. zrzeszonym w r├│┼╝nych organizacjach spo┼éeczno-kulturalnych, a tak┼╝e b─Öd─ůcych pod opiek─ů rozmaitych plac├│wek opieku┼äczych.
n) niesienie pomocy niematerialnej i materialnej dla najbardziej zagrożonych grup społecznych (niepełnosprawni, inwalidzi, przewlekle chorzy, niedołężni, osoby w podeszłym wieku, bezdomni, więźniowie, uzależnieni od nałogów, sieroty, rodziny wielodzietne, samotne matki),
o) dzia┼éanie na rzecz wyr├│wnania szans os├│b bezrobotnych, bezdomnych, chorych, odrzuconych z r├│┼╝nych przyczyn, spotykaj─ůcych si─Ö ze spo┼éeczn─ů dyskryminacj─ů i brakiem akceptacji, a tak┼╝e os├│b starszych i niepe┼énosprawnych; tworzenie warunk├│w przestrzegania wobec nich praw cz┼éowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w ┼╝yciu spo┼éecznym oraz wspierania ich rodzin,
q) rozbudzanie wra┼╝liwo┼Ťci ekologicznej, rozwijanie poczucia odpowiedzialno┼Ťci za stan naturalnego ┼Ťrodowiska cz┼éowieka, wra┼╝liwo┼Ťci na los zwierz─ůt i szacunku dla ich warto┼Ťci autotelicznej,
p) dzia┼éania na rzecz budowy spo┼éecze┼ästwa obywatelskiego, otwartego na odmienno┼Ťci kulturowe i religijne, tolerancyjnego
r) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania
s) dzia┼éania na rzecz upowszechnienia wiedzy o kulturze materialnej i duchowej r├│┼╝nych narod├│w, grup etnicznych i mniejszo┼Ťci narodowych i religijnych
t) ochrona wybranych element├│w i obiekt├│w krajobrazu kulturowego wsi, miasteczek i miast, jako element├│w dziedzictwa narodowego
u) upowszechnianie wiedzy dotycz─ůcej wszelkich aspekt├│w ┼╝ycia cz┼éowieka poprzez organizowanie elektronicznych i multimedialnych baz danych.
w) przeprowadzania szkole┼ä, w tym szkole┼ä zawodowych i aktywizacji zawodowej dla os├│b zagro┼╝onych ub├│stwem lub wykluczeniem spo┼éecznym ze wzgl─Ödu na sytuacj─Ö ekonomiczn─ů, pochodzenie etniczne, narodowo┼Ť─ç, czy z jakiegokolwiek innego powodu.

ROZDZIAŁ III

CZ┼üONKOWIE ÔÇô PRAWA I OBOWI─äZKI

10. Cz┼éonkami Stowarzyszenia mog─ů by─ç osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna mo┼╝e by─ç
jedynie cz┼éonkiem wspieraj─ůcym Stowarzyszenia.
11. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspieraj─ůcych,
c) honorowych.
11. Cz┼éonkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia mo┼╝e by─ç ka┼╝da osoba fizyczna posiadaj─ůca obywatelstwo polskie, maj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych i niepozbawiona praw publicznych, kt├│ra:
a) z┼éo┼╝y deklaracj─Ö cz┼éonkowsk─ů na pi┼Ťmie,
b) przedstawi pozytywn─ů opini─Ö dw├│ch cz┼éonk├│w Stowarzyszenia.
c) kandydatura zostanie przyj─Öta przez Zarz─ůd
12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarz─ůdu Stowarzyszenia.
13. Cz┼éonkiem wspieraj─ůcym Stowarzyszenie mo┼╝e zosta─ç osoba fizyczna i prawna
deklaruj─ůca pomoc finansow─ů, rzeczow─ů lub merytoryczn─ů w realizacji cel├│w
Stowarzyszenia.
14. Cz┼éonkiem wspieraj─ůcym staje si─Ö po z┼éo┼╝eniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwa┼éy
Zarz─ůdu.
15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wk┼éad w dzia┼éalno┼Ť─ç i rozw├│j Stowarzyszenia.
16. Cz┼éonkowie honorowi s─ů przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10
członków Stowarzyszenia.
17. Cz┼éonkowie zwyczajni maj─ů prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, maj─ůtku i wszelkich form dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zg┼éaszania wniosk├│w co do dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia.
18. Cz┼éonkowie zwyczajni maj─ů obowi─ůzek:
a) brania udzia┼éu w dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia i realizacji jego cel├│w,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
19. Cz┼éonkowie wspieraj─ůcy i honorowi nie posiadaj─ů biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mog─ů jednak bra─ç udzia┼é z g┼éosem doradczym w statutowych w┼éadzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadaj─ů takie prawa jak cz┼éonkowie zwyczajni.
20. Cz┼éonek wspieraj─ůcy ma obowi─ůzek wywi─ůzywania si─Ö z zadeklarowanych ┼Ťwiadcze┼ä,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
21. Cz┼éonkowie honorowi s─ů zwolnieni ze sk┼éadek cz┼éonkowskich.
22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji z┼éo┼╝onej na r─Öce Zarz─ůdu,
b) wykluczenia przez Zarz─ůd:
ÔÇó z powodu ┼éamania statutu i nieprzestrzegania uchwa┼é w┼éadz Stowarzyszenia,
ÔÇó z powodu notorycznego nie brania udzia┼éu w pracach Stowarzyszenia,
ÔÇó z powodu nie p┼éacenia sk┼éadek za okres p├│┼é roku,
ÔÇó na pisemny wniosek trzech cz┼éonk├│w Stowarzyszenia, poparty przez Zarz─ůd
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku s─ůdu,
d) ┼Ťmierci cz┼éonka oraz utraty osobowo┼Ťci prawnej przez osoby prawne.
23. Od uchwa┼éy Zarz─ůdu w sprawie przyj─Öcia w poczet cz┼éonk├│w stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

24. W┼éadzami Stowarzyszenia s─ů:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarz─ůd,
c) Komisja Rewizyjna
25. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór
odbywa si─Ö w g┼éosowaniu tajnym w obecno┼Ťci co najmniej ponad 1/2 og├│lnej liczby cz┼éonk├│w. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zgromadzenia Cz┼éonk├│w nast─Öpuje
w drugim terminie, a jego wa┼╝no┼Ť─ç nie jest zdeterminowana ilo┼Ťci─ů obecnych na nim cz┼éonk├│w.
b) Cz┼éonkowie wybrani do w┼éadz Stowarzyszenia mog─ů t─Ö sam─ů funkcj─Ö pe┼éni─ç nie d┼éu┼╝ej
ni┼╝ przez dwie kadencje.
26. Uchwa┼éy wszystkich w┼éadz Stowarzyszenia zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w przy
obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy cz┼éonk├│w uprawnionych do g┼éosowania, chyba ┼╝e dalsze
postanowienia statutu stanowi─ů inaczej.
27. Walne Zgromadzenie Cz┼éonk├│w jest najwy┼╝sz─ů w┼éadz─ů Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Cz┼éonk├│w bior─ů udzia┼é:
a) z g┼éosem stanowi─ůcym ÔÇô cz┼éonkowie zwyczajni,
b) z g┼éosem doradczym ÔÇô cz┼éonkowie wspieraj─ůcy, honorowi oraz zaproszeni go┼Ťcie.
28. Walne Zgromadzenie jest zwo┼éywane raz na rok przez Zarz─ůd Stowarzyszenia. Termin
i miejsce obrad Zarz─ůd podaje do wiadomo┼Ťci wszystkich cz┼éonk├│w co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
29. Uchwa┼éy Walnego Zgromadzenia zapadaj─ů bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w obecno┼Ťci przynajmniej po┼éowy og├│lnej liczby cz┼éonk├│w. G┼éosowanie jest jawne.
30. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale┼╝─ů:
a) okre┼Ťlenie g┼é├│wnych kierunk├│w dzia┼éania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarz─ůdowi absolutorium,
e) rozpatrywanie sprawozda┼ä z dzia┼éalno┼Ťci Zarz─ůdu,
f) okre┼Ťlanie dzia┼éa┼ä priorytetowych,
g) uchwalanie wysoko┼Ťci sk┼éadek cz┼éonkowskich oraz wszystkich innych ┼Ťwiadcze┼ä na
rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwo┼éa┼ä od uchwa┼é Zarz─ůdu,
l) podejmowanie uchwa┼éy o rozwi─ůzaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj─ůtku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
n) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda┼ä z dzia┼éalno┼Ťci Komisji Rewizyjnej
31. Zarz─ůd jest powo┼éany do kierowania ca┼é─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů Stowarzyszenia zgodnie z
uchwa┼éami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje Stowarzyszenia na zewn─ůtrz.
32. Zarz─ůd sk┼éada si─Ö z 3 do 7 os├│b w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i
wiceprezes├│w wybiera Zarz─ůd spo┼Ťr├│d swoich cz┼éonk├│w.
33. Posiedzenia Zarz─ůdu odbywaj─ů si─Ö w miar─Ö potrzeb, nie rzadziej jednak ni┼╝ raz na kwarta┼é.
Posiedzenia Zarz─ůdu zwo┼éuje prezes.
34. Do kompetencji Zarz─ůdu nale┼╝─ů:
a) realizacja cel├│w Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporz─ůdzanie plan├│w pracy i bud┼╝etu,
d) sprawowanie zarz─ůdu nad maj─ůtkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwa┼é o nabywaniu, zbywaniu lub obci─ů┼╝aniu maj─ůtku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn─ůtrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skre┼Ťlanie cz┼éonk├│w.
e) sk┼éadanie sprawozda┼ä ze swojej dzia┼éalno┼Ťci na Walnym Zgromadzeniu Cz┼éonk├│w.
35. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupe┼énienie ich sk┼éadu mo┼╝e nast─ůpi─ç w drodze kooptacji, kt├│rej dokonuj─ů pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
1/3 składu organu.
36. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrol─Ö nad dzia┼éalno┼Ťci─ů Stowarzyszenia.
37. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrol─Ö dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia nie rzadziej ni┼╝ raz w roku.
38. Kontrola, o kt├│rej mowa w pkt.37 mo┼╝e by─ç przeprowadzana przy pomocy os├│b trzecich, kt├│rym Komisja Rewizyjna powierzy┼éa te dzia┼éania, kt├│rymi bezpo┼Ťrednio kieruje i za kt├│re w pe┼éni odpowiada.
39. Komisja Rewizyjna sk┼éada si─Ö z Przewodnicz─ůcego oraz dw├│ch cz┼éonk├│w.
40. Cz┼éonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog─ů by─ç cz┼éonkami Zarz─ůdu.
41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale┼╝y:
a) kontrola dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem dzia┼éalno┼Ťci finansowej pod wzgl─Ödem celowo┼Ťci, rzetelno┼Ťci i gospodarno┼Ťci oraz zgodno┼Ťci z uchwa┼éami Walnego Zgromadzenia Cz┼éonk├│w,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo ┼╝─ůdania zwo┼éania Walnego Zgromadzenia Cz┼éonk├│w oraz zebrania Zarz─ůdu,
d) sk┼éadanie wniosk├│w o udzielenie Zarz─ůdowi absolutorium,
e) sk┼éadanie sprawozda┼ä ze swojej dzia┼éalno┼Ťci na Walnym Zgromadzeniu Cz┼éonk├│w.
42.Utrata mandatu cz┼éonka Zarz─ůdu b─ůd┼║ cz┼éonka Komisji Rewizyjnej nast─Öpuje na skutek up┼éywu kadencji, ┼Ťmierci, rezygnacji lub odwo┼éania.
43. Rezygnacj─Ö cz┼éonek Zarz─ůdu b─ůd┼║ cz┼éonek Komisji Rewizyjnej sk┼éada pisemnie Prezesowi Zarz─ůdu.
44. Utrata mandatu cz┼éonka Zarz─ůdu b─ůd┼║ cz┼éonka Komisji Rewizyjnej nast─Öpuje tak┼╝e w wyniku:
a) utraty pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych,
b) prawomocnego skazania za przest─Öpstwo umy┼Ťlne ┼Ťcigane z oskar┼╝enia prywatnego lub za przest─Öpstwo skarbowe,
c) utraty nieposzlakowanej opinii w swoim ┼Ťrodowisku,
d) naruszenia przepis├│w powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa, postanowie┼ä Statutu lub uchwa┼é organ├│w Stowarzyszenia,
e) uporczywego lub powtarzaj─ůcego si─Ö unikania udzia┼éu w pracach Stowarzyszenia,
f) braku zapłaty jakichkolwiek trzech składek członkowskich,
g) nieuzasadnionej nieobecno┼Ťci na Walnym Zgromadzeniu Cz┼éonk├│w,
h) naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
i) niewywi─ůzania si─Ö z innych zobowi─ůza┼ä cz┼éonka wobec Stowarzyszenia.
45. Utrat─Ö cz┼éonkostwa w Stowarzyszeniu Zarz─ůd stwierdza w uchwale.
46. Utrat─Ö mandatu cz┼éonka Zarz─ůdu stwierdza Walne Zgromadzenie Cz┼éonk├│w

ROZDZIAŁ V

MAJ─äTEK I FUNDUSZE

47. Maj─ůtek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadk├│w, zapis├│w,
c) dotacji i ofiarno┼Ťci publicznej
d) dochod├│w z w┼éasnej dzia┼éalno┼Ťci statutowej,
e) dochod├│w z nieruchomo┼Ťci i ruchomo┼Ťci b─Öd─ůcych w┼éasno┼Ťci─ů lub u┼╝ytkowaniem,
f) dotacji, subwencji, ┼Ťrodk├│w publicznych, grant├│w,
g) ofiarno┼Ťci publicznej, w tym zbi├│rek publicznych,
h) dochod├│w z imprez, konkurs├│w, licytacji, przetarg├│w,
i) nawi─ůzek przyznawanych przez w┼éa┼Ťciwy organ,
j) dochodów z kapitału,
k) ┼Ťrodk├│w przekazanych z 1% podatku dochodowego od os├│b fizycznych.
48. Wszelkie ┼Ťrodki pieni─Ö┼╝ne mog─ů by─ç przechowywane:
a) na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
b) na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrument├│w finansowych,
c) w got├│wce w kasie Stowarzyszenia.
49 Dochody pochodz─ůce z darowizn, spadk├│w, zapis├│w oraz subwencji mog─ů by─ç u┼╝yte do realizacji cel├│w Stowarzyszenia wed┼éug swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
50. Ca┼éy osi─ůgni─Öty przez Stowarzyszenie doch├│d b─Ödzie przeznaczany na jego cele statutowe, tj. na cele dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego.
51. Stowarzyszenie prowadzi gospodark─Ö finansow─ů zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.
52 Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obci─ů┼╝ania maj─ůtku Stowarzyszenia podejmuje
Zarz─ůd.
53. Do zawierania um├│w i sk┼éadania innych o┼Ťwiadcze┼ä woli wymagane s─ů podpisy dw├│ch cz┼éonk├│w Zarz─ůdu dzia┼éaj─ůcych ┼é─ůcznie, b─ůd┼║ wyznaczonego przez Zarz─ůd Pe┼énomocnika, w zakresie okre┼Ťlonym przez Zarz─ůd na pi┼Ťmie.
54. Stowarzyszenie ma prawo do:
a) prowadzenia w┼éasnej dzia┼éalno┼Ťci charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieni─Ö┼╝nych, organizowanie zbi├│rek pieni─Ö┼╝nych w kraju i za granic─ů, pozyskiwanie sponsor├│w okoliczno┼Ťciowych i sta┼éych,
b) tworzenia sieci i narz─Ödzi s┼éu┼╝─ůcych rozwojowi partnerstw wspieraj─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç statutow─ů Stowarzyszenia, w tym zagranicznych,
c) pozyskiwania ┼Ťrodk├│w finansowych i rzeczowych oraz us┼éug wspomagaj─ůcych dzia┼éania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
55. Dzia┼éalno┼Ť─ç wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zada┼ä publicznych organizacji po┼╝ytku publicznego i mo┼╝e by─ç prowadzona jako odp┼éatna lub nieodp┼éatna dzia┼éalno┼Ť─ç statutowa.
56. Stowarzyszenie mo┼╝e r├│wnie┼╝ prowadzi─ç odp┼éatn─ů dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego na zasadach okre┼Ťlonych stosowanymi przepisami dotycz─ůcymi dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego. Doch├│d z tej dzia┼éalno┼Ťci przeznaczony jest wy┼é─ůcznie do realizacji cel├│w statutowych okre┼Ťlonych w Rozdziale , kt├│re s─ů celami po┼╝ytku publicznego.
57. Stowarzyszenie nie mo┼╝e:
a) udziela─ç po┼╝yczek lub zabezpiecza─ç zobowi─ůza┼ä maj─ůtkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego cz┼éonk├│w, cz┼éonk├│w jego organ├│w lub pracownik├│w oraz os├│b, z kt├│rymi cz┼éonkowie, cz┼éonkowie organ├│w oraz pracownicy pozostaj─ů w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, we wsp├│lnym po┼╝yciu albo w stosunku pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s─ů zwi─ůzani z tytu┼éu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej ÔÇ×Osobami bliskimiÔÇŁ,
b) przekazywa─ç maj─ůtku Stowarzyszenia na rzecz cz┼éonk├│w Stowarzyszenia, cz┼éonk├│w jego organ├│w lub pracownik├│w oraz ich Os├│b bliskich, na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci je┼╝eli przekazanie to nast─Öpuje bezp┼éatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywa─ç maj─ůtku Stowarzyszenia na rzecz jego cz┼éonk├│w, cz┼éonk├│w jego organ├│w lub pracownik├│w oraz ich Os├│b bliskich, na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich chyba, ┼╝e to wykorzystanie wynika bezpo┼Ťrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) nabywa─ç towar├│w lub us┼éug od podmiot├│w, w kt├│rych uczestnicz─ů cz┼éonkowie Stowarzyszenia, cz┼éonkowie jego organ├│w lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich lub po cenach wy┼╝szych ni┼╝ rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

58. Uchwa┼é─Ö w sprawie zmiany statutu oraz uchwa┼é─Ö o rozwi─ůzaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Cz┼éonk├│w kwalifikowan─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w ÔÇô (2/3),
przy obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy uprawnionych do g┼éosowania.
59. Podejmuj─ůc uchwa┼é─Ö o rozwi─ůzaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Cz┼éonk├│w
okre┼Ťla spos├│b jego likwidacji oraz przeznaczenie maj─ůtku Stowarzyszenia.
60. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maj─ů przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

Łódź, dn.10.10.2015r.

Audycje 2015

Magazyn Ethnos
sierpień 2015

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
lipiec 2015

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
czerwiec 2015

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
maj 2015

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
kwiecień 2015

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
marzec 2015

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
luty 2015

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
styczeń 2015

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audycje 2014

Magazyn Ethnos
grudzień 2014

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
listopad 2014

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
pa┼║dziernik 2014

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
wrzesień 2014

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audycje 2012

Magazyn Ethnos
luty 2012

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
styczeń 2012

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audycje 2011

Magazyn Ethnos grudzień 2011

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
listopad 2011

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
lipiec 2011

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
maj 2011

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
kwiecień 2011

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
marzec 2011

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
luty 2011

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
styczeń 2011

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audycje 2010

Magazyn Ethnos
grudzień 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
listopad 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
pa┼║dziernik 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
wrzesień 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
sierpień 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
lipiec 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
czerwiec 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
maj 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos kwiecień 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
marzec 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
luty 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
styczeń 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audycje 2009

Magazyn Ethnos
listopad 2009

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos pa┼║dziernik 2009

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos wrzesień 2009

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos sierpień 2009

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.