Akceptacja i tolerancja

Projekt : „Akceptacja i tolerancja. Programintegracji uczniów cudzoziemskich”, współfinansowany jest z środkówMinisterstwa Edukacji Narodowej.

„Akceptacja i tolerancja. Program integracji uczniów cudzoziemskich” to projekt realizowany na rzecz dzieci pochodzących głównie z Republiki Czeczenii i mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Ustroniu/Grotnikach w woj. łódzkim.
Celem projektu jest przygotowanie uczniów z doświadczeniem migracyjnym do podjęcia nauki w szkole publicznej oraz pomoc szkole i środowisku szkolnemu w Grotnikach. W ramach projektu realizowano: wakacyjną szkółkę języka polskiego, uczącą poprzez gry i zabawy, festyn inaugurujący rozpoczęcie nauki w szkole.
Projekt oferuje także specjalnie opracowany program wsparcia dla rodziców dzieci cudzoziemskich: warsztaty dla matek i ojców oraz programy wspierające nauczycieli i pedagogów szkół z uczniami cudzoziemskimi.

Projekt „Edukacja – lepsze jutro”

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

LIDER: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
PARTNER:  Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ETHNOS

“Edukacja – lepsze jutro”

REALIZATOR Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
reprezentowane przez:
Prezesa Jana Wiśniewskiego i Wiceprezesa Krystynę Markowską
Adres: ul. Kopernika 7; 95-200 Pabianice
Adres e-mail:  stowrompab@poczta.onet.pl
Kierownik projektu: Maria Nowacka
PARTNER:  Stowarzyszenie Społeczno –Kulturalne ETHNOS
Koordynator ze strony Partnera: Krzysztof Suchocki
Adres:   ul. Piotrkowska 99; 90-410 Łódź
Nr telefonu: 512055783
Adres e-mail:ethnos.lodz@gmail.com

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt „Edukacja- lepsze jutro” realizowany był  na terenie województwa łódzkiego w terminie: 01.02.2012 – 31.01.2014 przez Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym ETHNOS.
Grupę docelową projektu stanowili członkowie społeczności romskiej oraz osoby z otoczenia społeczności romskiej zamieszkujące w województwie łódzkim. Wsparciem objęte zostały 72osoby, w tym 15 dzieci, uczestniczących w zajęciach świetlicy integracyjnej. Działania podejmowane w ramach projektu dedykowane tej grupie docelowej obejmowały:

 • 1. Program edukacji i aktywizacji zawodowej – szkolenia, warsztaty, staże
  • a/ rok 2012:
   • Certyfikowane szkolenie operator wózka widłowego
   • prawo jazdy Kat. B
   • prawo jazdy Kat. C
   • prawo jazdy Kat. C+E
   • staże zawodowe dla wyróżniających się kursantów
   • kurs operatora maszyn robót ziemnych
   • staże zawodowe dla wyróżniających się kursantów
   • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zawodzie : Krawcowa
  • b/ w 2013r.
   • kontynuacja szkolenia w zawodzie krawcowa
   • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zawodzie: kosmetyczka
   • staże zawodowe dla wyróżniających się kursantek
   • kursy instruktorskie dla tancerzy i muzyków romskich

Ponadto projekt oferuje również:

   • konsultacje z działalności gospodarczej wraz z przygotowaniem biznesplanów
   • doradztwo zawodowe indywidualne
   • program aktywizacji zawodowej
 • 2. Program integracji społecznej, romskie media
  • a/ Seminaria społeczeństwa obywatelskiego po 30 godzin.
  • b/ szkolenia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do pracy w romskich mediach w 2012 i 2013r.
   • powstanie redakcji : romskie media przygotowującej audycje radiowe w języku polskim i języku romani, łącznie powstało 48 audycji, których część była emitowana w PR Radio Łódź, a pozostałe zostanły umieszczone w formie podcastów na portalu internetowym
   • powstanie portalu romskich mediów, na którym umieszczane były audycje w języku polskim i romani oraz artykuły i bieżące wiadomości w języku romani
 • 3. Program wspomagający edukację dzieci – świetlica
  Świetlica dla dzieci: Konstantynów Łódzki , ul. Adama Mickiewicza 2
  czynna  w godzinach: 10.00 -18.00
  Zajęcia świetlicy miały na celu edukację dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Świetlica oferowała  również zajęcia: język angielski, zajęcia informatyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia warsztatowe z tradycyjnej muzyki, tańca i śpiewu romskiego
 • 4. Program wyrównawczy dla kobiet
  • kurs samoobrony
  • warsztaty rzemiosła artystycznego
  • język angielski
  • zajęcia informatyczne
  • profilaktyka zdrowia i chorób kobiecych
  • integracyjne multikulturowe spotkania kobiet
 • 5. Program uzupełniający dla mężczyzn
  • język angielski
  • zajęcia informatyczne

Zapytanie ofertowe 1

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności
na wykonanie usługi przygotowania trzech 12 minutowych felietonów filmowych wraz z emisja w TVP 3 Łódź

Read More

Zapytanie ofertowe 2

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności
na wykonanie prowadzenie zajęć dla dzieci w Ośrodku dla uchodźców w Grotnikach

Read More

EUROPEJSKI FUNDUSZ NA RZECZ UCHODŹCÓW — PROGRAM 2011

LIDER Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
PARTNERZY Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ETHNOS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

“Integracja i akceptacja. Uchodźcy w społeczeństwie polskim”

Read More

ZAPYTANIE OFERTOWE na koordynację działań Partnera w ramach projektu adresowanego do uchodźców.

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z zasadą konkurencyjności na koordynację działań Partnera
w ramach projektu adresowanego
do uchodźców 

Read More

Znaki istnienia znaki tożsamości

Znaki istnienia znaki tożsamości – wielokulturowość w szkole
23.11.2011 – 24.11.2011; godz.15.00 -19.00
w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – RC w Łodzi

Ramowy plan spotkania w siedzibie Fundacja w Łodzi na ul.Rewolucji 1905r. nr.9, IIp

23 listopada 2011r.

15.00 -16.30 – „Tradycje żydowskie a szkoła” – T. Klepacka
16.30 – 17.00 – Drama dla uczestników – Dystans A.G. Suchocka
17.00 – 17.30 – Ormianie w Polsce – prezentacja –
17.30 – 19.00 – „Dziecko muzułmańskie w polskiej szkole” – M. Abtan

24 listopada 2011r.

15.00 – 16.00 – Warsztaty – scenariusz lekcji o wielokulturowości – A. Jóźwiak
16.00 – 16.30 – Drama dla uczestników – A.G. Suchocka
16.30 – 17.30 – Dziecko romskie w szkole – K. Markowska
17.30 – 19.00 – „Uchodźca w polskiej szkole – po obu stronach lustra”  wraz z prezentacją – J. Paliwoda

 

DNI KULTURY ROMSKIEJ

14.11.
Promocja książki ” Nie bój się Cygana” Adam Bartosz
Spotkanie z autorem
Miejsce: Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a
Godzina: 18.00

15.11.
Taborowe zabawy – warsztaty dla dzieci
Zapisy: warsztaty@centrumdialogu.com
Liczba miejsc ograniczona
Miejsce: Galeria Biblioteka, Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
ul. Sterlinga 26
Godzina: 11.00

Kuchnia romska – warsztaty
Zapisy: 42 688 14 18
Miejsce: Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a
Godzina: 18.00

14 – 18.11.
„Łódź wielokulturowa. Romowie”
Pokaz rozpoczyna się o zmroku, zdjęcia będzie można oglądać z Placu Wolności
Zdjęcia: Beata Gamrowska
Miejsce: Plac Wolności 5Projekt Inwentaryzacji nagrobków na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

link do artykułu na stronie MKiDN

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS od 2009r. prowadzi inwentaryzację nagrobków cmentarzy polskich na dawnych kresach wschodnich . Działalność ta możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Priorytet III Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju.
W 2009r. prowadzona była inwentaryzacja nagrobków cmentarzy polskich na Litwie ( okręg Kowno), w wyniku której powstało 740 kart inwentaryzacyjnych.
Od 2011r. prowadzona jest inwentaryzacja nagrobków na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Projekt Inwentaryzacji nagrobków na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
Dokonanie inwentaryzacji zasobów cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie jest zadaniem realizowanym w kilku etapach. W 2011r. Realizacja zadania polegała na wykonaniu inwentaryzacji na kartach zabytków ruchomych nagrobków polskich do roku 1945 znajdujących się na cmentarzu Łyczakowskim i stanowiła kontynuację inwentaryzacji nagrobków różnych wyznań na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie we współpracy ze stroną ukraińską.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powstaje baza danych w specjalnie do tego celu napisanym programie Memoria 1.0 gromadząca pojedyncze rekordy odpowiadające poszczególnym obiektom. Program generuje karty zabytków sepulkralnych w formacie pdf i pozwala na przeszukiwanie bazy danych pod wieloma kryteriami , dając możliwość drukowania pojedynczych kart lub całych ich zbiorów.
Etapy realizacji zadania: 1. Kwerenda archiwalna w archiwach polskich i ukraińskich
2. Prace terenowe inwentaryzatorskie
3. Wprowadzanie danych do bazy
W rezultacie realizacji projektu wykonano 1016 sztuk kart inwentaryzacyjnych.

About Callisto

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site.

The sample pages are intended to show how Callisto can be constructed on your site.

Newsletter

Subscribe to our newsletter and stay updated on the latest developments and special offers!