Projekt „Przestrzeń końca czasu. Digitalizacja i inwentaryzacja dziedzictwa materialnego kultury żydowskiej”

Projekt współfinansowany jest z Programów Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Digitalizacja i inwentaryzacja dziedzictwa materialnego kultury żydowskiej – kirkut w Piotrkowie Trybunalskim

Celem zadania jest wykonanie inwentaryzacji cmentarza żydowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Cele pośrednie projektu: poprawa stanu zachowania i ochrona dziedzictwa kulturowego Żydów, poszerzenie wiedzy związanej z tradycyjną kulturą polskich Żydów, efektywna ochrona i popularyzacja historycznego dziedzictwa żydowskiego, popularyzacja żydowskiej sztuki sepulkralnej, zachowanie i rozwój tożsamości żydowskiej.

Rezultaty realizacji projektu: podtrzymany zostanie przekaz międzypokoleniowy kultury żydowskiej, zwiększy się wiedza na temat tradycji i kultury żydowskiej, ułatwione będą poszukiwania genealogiczne i poszukiwania grobów bliskich osób, zwiększy się wiedza na temat stopnia zachowania obiektów, stworzona będzie dokumentacja obiektów klasyfikujących się do objęcia ochroną, zostanie uporządkowana dokumentacja archiwalna cmentarza.

link do podstrony:http://przestrzenkoncaczasu.pl/piotrkow-trybunalski/

„W drodze do odzyskania niepodległości”

Projekt „W drodze do odzyskania niepodległości” realizowany jest w woj. łódzkim w gminie Lutomiersk, miejscowości: Lutomiersk, Bechcice Kolonia.
Oferujemy:

  1. Cykl „lekcji patriotyzmu”, warsztatów historycznych przybliżających wiadomości historyczne, odnoszące się zarówno do przebiegu walk na tym terenie w różnych okresach czasu, jak i lokalnych bohaterów, żołnierzy wywodzących się z w/w miejscowości.
  2. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce odnoszącej się do odzyskania niepodległości i świętowania Narodowego Święta Niepodległości
  3. Debatę historyczną poświęconą walkom narodowowyzwoleńczym na terenie gminy Lutomiersk.

• 8 listopada 2019r. w Lutomiersku odbyła się Wieczornica Patriotyczna upamiętniająca Narodowe Święto Niepodległości. W wieczornicy udział wzięli mieszkańcy Lutomierska. Wieczór uświetniły występy artystyczne: recytacje utworów literackich – Anna Grażyna Suchocka, pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” .

Inwentaryzacja cmentarza wojennego w Bechcicach Kolonii i Pawlikowicach

W okolicy Łodzi w 1914r. rozegrała się Bitwa pod Łodzią której front był rozciągnięty na kilkadziesiąt kilometrów. W jej wyniku w okolicznych miejscowościach, pod którymi rozgrywały się działania zbrojne, znajdują się cmentarze, mogiły zbiorowe i pojedyncze groby żołnierskie. Bitwa pod Łodzią była jedną z trzech największych bitew na froncie wschodnim I wojny światowej w jej początkowej fazie. Rozegrała się na przełomie listopada i grudnia 1914r pomiędzy armią niemiecką i rosyjską z wynikiem nie rozstrzygniętym ze wskazaniem na Niemców. W trwających kilka tygodni walkach zginęło według szacunkowych danych ok. 200tys. żołnierzy obu armii. Powstałe cmentarze wojenne liczą po kilka tysięcy pochówków (np. Gadka Stara), ale też są wśród nich małe wiejskie cmentarze, jak te, które będą przedmiotem niniejszego projektu – w Bechcicach (Bechcice Kolonia) i Pawlikowicach, miejscowościach powiatu pabianickiego. Na cmentarzu w Bechcicach spoczywa ponad 120 żołnierzy 9. armii niemieckiej gen. Augusta von Mackensena oraz ponad 200 żołnierzy rosyjskich 5. armii gen. Pawła Plehwego poległych w grudniu 1914 roku. Bitwa pod Bechcicami została opisana w pamiętniku żołnierza niemieckiego Ernsa Rosenhainera (tłumaczenie angielskie: Ilse Hance Forward, March! Memoirs of a German Officer”; http://www.worldwar1.com/tgws/.). Pisze on m.in.:” (…) I tak 4 grudnia 1914 roku maszerowaliśmy w szyku przez wieś Bechcice. Rosjanie nie mogli być zbyt daleko. Słychać było bliskie odgłosy artylerii i znajdowaliśmy się pod ostrzałem. Niebo było czyste, rozświetlone gwiazdami, a noc okropnie zimna. Dotarliśmy do zagrody z piecem do cegieł. Czuliśmy się przemarznięci, wycieńczeni i głodni. Musieliśmy przygotować okopy. Cześć żołnierzy znalazła schronienie w domach, inni schronili się w piecu do cegieł. Ja sam wszedłem do domu właściciela cegielni. Dom należał do niemieckiej rodziny, co można było poznać po dekoracji ścian. Pokoje były puste, w niektórych panował duży nieład. Na stole spoczywał niemiecki katechizm. Nieopodal choinka udekorowana złotymi i srebrnymi ozdobami, przygotowanymi przez dzieci na nadchodzące święta. Smutek zaparł mi dech w piersiach. Rodzina najwyraźniej uciekła i tylko pies z ukrycia warknął na mnie.(…)”

Z kolei cmentarz wojenny w Pawlikowicach w powiecie pabianickim znajduje się w lesie przy drodze  do Ślądkowic. Jest  trudny do odnalezienia,   praktycznie niewidoczny z drogi mimo jego niewielkiego od niej oddalenia, brak też jakichkolwiek znaków informacyjnych. Spoczywa tu co najmniej 1000 żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej poległych w czasie walk.  Przez Pawlikowice w grudniu 1914 roku wycofywały się pod ciężkim ogniem niemieckim oddziały rosyjskie, które poniosły podczas odwrotu ciężkie straty. 

Projekt : „Inwentaryzacja cmentarza wojennego w Bechcicach Kolonii i Pawlikowicach „ obejmuje:
– prace inwentaryzacyjne na cmentarzach wojennych w Bechcicach Kolonii i Pawlikowicach, których efekty  w postaci kart inwentaryzacyjnych będą ogólnie dostępne na portalu: http://przestrzenpamieci.pl/projekt/

– aktywizację społeczności lokalnych poprzez stworzenie sieci lokalnych „Strażników pamięci”, instytucji i osób zaangażowanych w dbałość o zachowanie pamięci o poległych wśród miejscowej ludności.

Powstaną tablice upamiętniające miejsca wojennych pochówków, odbędą się zajęcia z dziećmi   z miejscowych szkół mające na celu zainteresowanie historią lokalną  i zachęcające do zbierania wśród najbliższego otoczenia wspomnień i historii lokalnych.    

Magazyn Ethnos
czerwiec 2015

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO „ETHNOS”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ethnos”, w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów statutowych, tj. szeroko pojętej działalności społeczno-kulturalnej i ekologicznej na rzecz człowieka i jego środowiska społecznego, przyrodniczego i kulturowego.

Siedzibą stowarzyszenia jest Łódź.
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy członków.
7. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz stwarzania warunków do wszechstronnego, kulturalnego, artystycznego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka; nieskrępowanego kształtowania osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności oraz prawa do życia w  nieskażonym środowisku przyrodniczym, rozumianym jako zespół naturalnych elementów ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe i znajdujących się  w ciągłej  interakcji z człowiekiem.

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) ukazywanie roli i znaczenia dziedzictwa kulturowego Polski, z uwzględnieniem wpływu mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych na rozwój kulturowy  kraju;
c) organizowanie  festiwali, zjazdów, konferencji, seminariów, odczytów, kursów, warsztatów itp.;
d) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie badań naukowych, indywidualnych bądź zespołowych dotyczących kulturowych, artystycznych, ekologiczno-sozologicznych i etycznych aspektów życia człowieka,
e) upowszechnianie wiedzy o kulturze, tradycji i historii Polski i zamieszkujących ją grup mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych przez festiwale, konferencje, panele dyskusyjne, odczyty, publikacje, wystawy itp.;
f) organizowanie Uniwersytetów Ludowych, Letnich, Trzeciego Wieku oraz kursów dla   osób dorosłych, dzieci i młodzieży  pochodzenia polskiego i dla cudzoziemców przebywających w Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na ich status (uchodźcy, azylanci, itp.) z zakresu języka polskiego i kultury i sztuki polskiej, antropologii wsi, antropologii współczesności i antropologii pozaeuropejskiej.
g) realizację programów edukacyjnych, kulturowych oraz społecznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i międzynarodowym;
h) organizację imprez dochodowych w celu pozyskiwania środków pieniężnych, przeznaczonych na realizację celów statutowych;
i) współpracę z ośrodkami władzy publicznej i samorządowej, instytucjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi,  w zakresie wyznaczonym przez Statut
j)  działalność filmową, artystyczną, wydawniczą, kulturalną, oświatową, popularyzatorską, naukową, socjalną i charytatywną,
k) pracę z dziećmi i młodzieżą,  szczególnie pochodzącymi z rodzin zagrożonych przestępczością ,  społecznymi patologiami, biedą i bezrobociem, bądź jakąkolwiek formą społecznego odrzucenia,
l) ochronę interesów i praw kobiet oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia, walkę ze społeczną, zawodową, dotyczącą wieku, obyczajową i polityczną dyskryminacją kobiet, rozwój aspiracji materialnych i zawodowych kobiet, przygotowanie kobiet do udziału w życiu publicznym,
ł) ochronę interesów i praw mniejszości narodowych, religijnych i etnicznych, a także osób szukających w Rzeczypospolitej Polskiej azylu ze względu na zagrożenie biedą, wojnami i prześladowaniami w krajach ojczystych,
m) organizowanie życia kulturalnego emerytom, rencistom i inwalidom w tym m.in. zrzeszonym w różnych organizacjach społeczno-kulturalnych, a także będących pod opieką rozmaitych placówek opiekuńczych.
n) niesienie pomocy niematerialnej i materialnej dla najbardziej zagrożonych grup społecznych (niepełnosprawni, inwalidzi, przewlekle chorzy, niedołężni, osoby w podeszłym wieku, bezdomni, więźniowie, uzależnieni od nałogów, sieroty, rodziny wielodzietne, samotne matki),
o) działanie na rzecz wyrównania szans osób bezrobotnych, bezdomnych, chorych, odrzuconych z różnych przyczyn, spotykających się ze społeczną dyskryminacją i brakiem akceptacji, a także  osób  starszych i niepełnosprawnych; tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin,
q) rozbudzanie wrażliwości ekologicznej,  rozwijanie  poczucia odpowiedzialności za stan naturalnego środowiska człowieka, wrażliwości na  los zwierząt i szacunku dla ich wartości autotelicznej,
p) działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na odmienności kulturowe i religijne, tolerancyjnego
r) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania
s) działania na rzecz upowszechnienia wiedzy o kulturze materialnej i duchowej różnych narodów, grup etnicznych i mniejszości narodowych i religijnych
t) ochrona wybranych elementów i obiektów krajobrazu kulturowego wsi, miasteczek i miast, jako elementów  dziedzictwa narodowego
u) upowszechnianie wiedzy dotyczącej wszelkich aspektów życia człowieka poprzez organizowanie elektronicznych i multimedialnych baz danych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
11. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
c) kandydatura zostanie przyjęta przez Zarząd
12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10
członków Stowarzyszenia.
17. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, poparty przez Zarząd
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

24. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
25. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym  w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków następuje
w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej
niż przez dwie kadencje.
26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
28. Walne Zgromadzenie  jest zwoływane raz na  rok  przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin
i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
29. Uchwały Walnego Zgromadzenia   zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
30. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
f)  określanie działań priorytetowych,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
n) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności  Komisji Rewizyjnej
31. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
32. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz  wiceprezesa. Prezesa i
wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
33. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na  kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
34. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
35. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
1/3 składu organu.
36. Komisja Rewizyjna  jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
37. Komisję Rewizyjną  powołuje Walne Zgromadzenie  Członków
a)  kadencja Komisji Rewizyjnej trwa  pięć lat
b) Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza
c) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia
38. Członkowie Komisji mają prawo
a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym
b) wnioskować o zwołanie  Walnego Zgromadzenia Członków
39.  Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
40. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
c) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
d) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
41. Członkowie Komisji Rewizyjnej pracują społecznie.
42. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
43. W razie rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisja uzupełnia skład spośród członków  Stowarzyszenia na czas do końca kadencji. Liczba członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru.
44. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

45. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
46.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
47. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
48. Do zawierania umów i składania innych oświadczeń woli     wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, bądź wyznaczonego przez Zarząd Pełnomocnika, w zakresie określonym przez Zarząd na piśmie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

49. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3),
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
50. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
51. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.