SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE : 2009r.

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne “ETHNOS” zarejestrowane zostało 20 października 2008 r. Głównym celem statutowym naszej organizacji jest  działanie na rzecz stwarzania warunków do wszechstronnego, kulturalnego, artystycznego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka; nieskrępowanego kształtowania osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności oraz prawa do życia w  nieskażonym środowisku przyrodniczym, rozumianym jako zespół naturalnych elementów ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe i znajdujących się  w ciągłej  interakcji z człowiekiem
Członkami naszego Stowarzyszenia są artyści ( malarze, muzycy, aktorzy), dziennikarze, pracownicy naukowi wyższych uczelni , filmowcy, operatorzy.
Stowarzyszenie w swoich działaniach statutowych opiera się na umiejętnościach zawodowych i doświadczeniu członków i sympatyków (Statut w załączeniu).
Twórcami i członkami stowarzyszenia są osoby, które od wielu lat zajmują się  szeroko pojętą działalnością na rzecz  zapobiegania dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wyznanie, przynależność etniczną. Członkowie stowarzyszenia do tej pory współpracowali głównie z  grupami zagrożonymi marginalizacją i wykluczeniem społecznym (bezdomni, bezrobotni, osoby niepełnosprawne, chore), mniejszościami narodowymi (mniejszość  żydowska, romska,  tatarska, a także nowymi imigrantami – np. mniejszość chińska). Członkowie stowarzyszenia  zajmują się także działalnością artystyczną ( filmowcy, aktorzy, plastycy, muzycy), naukową ( etnolodzy, antropolodzy kultury, etnozoolodzy).  Są pomysłodawcami i organizatorami  w różnorodnych działań od festiwali filmowych, muzycznych, wystaw, po badania naukowe w ogólnopolskich i europejskich programach badawczych.

W 2009r w ramach działań statutowych stowarzyszenie prowadziło następujące działania:
– Inwentaryzacja nagrobków cmentarzy polskich na Litwie ( okręg Kowno) – czerwiec –wrzesień 2009r ( programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Priorytet III Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju)
– Od sierpnia 2009r. realizowane były audycje radiowe w Radio Łódź Rozgłośni Regionalnej   najpierw: pilotażowy cykl audycji radiowych w poświeconych historii Litzmannstadt Getta  w ramach uczczenia obchodów 65  rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getta. Docelowo stowarzyszenie utworzyło redakcję programów mniejszości etnicznych i narodowych – na podstawie podpisanej z PR Łódź umowy o współpracy. Program „Ethnos. Magazyn mniejszości narodowych i etnicznych”  emitowany był w PR Łódź od września br. (częstotliwość- raz w tygodniu, czas trwania audycji 20 min). Przy realizacji audycji stowarzyszenie współpracuje z organizacjami i instytucjami reprezentującymi mniejszości narodowe, etniczne i religijne.
– W 2009r. stowarzyszenie uzyskało dotację na działanie Pt.: „Znaki istnienia, znaki tożsamości” – działania multimedialne poświęcone wielokulturowości woj. łódzkiego. Zadanie polegało na przeprowadzeniu w 2009r. szkoleń wśród nauczycieli łódzkich szkół, dotyczących przekazywania wiedzy o wielokulturowości województwa łódzkiego. Seminarium dla nauczycieli odbyło się w dniach: 18-20 listopada i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Szkolenia prowadzone były przez wykładowców akademickich, przedstawicieli – edukatorów mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.
Działania edukacyjne nt wielokulturowości wśród nauczycieli będą kontynuowane w latach następnych.
– w 2009r. stowarzyszenie podpisało umowy o współpracy z: Amnesty International i Polską Akcją Humanitarną, na mocy których Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS będzie się zajmować działaniami (w tym koordynację międzynarodowej akcji informacyjnej o prawach mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych) na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych podczas prowadzenia wspólnej akcji w ramach międzynarodowego projektu ONZ „Great: Global Rights   Europeans Acting Together”.

ETHNOS – MAGAZYN MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS na mocy Porozumienia podpisanego z PR Rozgłośnią Regionalną w Łodzi realizuje od sierpnia 2009 r. Raz w miesiącu dwudziestominutową audycję:”Ethnos.   Magazyn mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych”, emitowaną w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 20.30.
Audycja odwołuje się do historii obecnego województwa łódzkiego, koncentrując się na pamięci współistnienia z licznymi mniejszościami etnicznymi i narodowymi, dzięki którym społeczność zamieszkująca te tereny w pełni zasługiwała na miano wielokulturowej i etnicznej mozaiki. Począwszy od XVIII stulecia na tym obszarze osiedlali się Żydzi, Niemcy, Czesi, Rosjanie, a także Austriacy, Francuzi, Anglicy, Litwini, Estończycy, Łotysze, Finowie, Belgowie, Szwajcarzy, Szwedzi, Ukraińcy, a nawet Tatarzy, Ormianie, Uzbecy i Kazachowie. Zróżnicowana kulturowo społeczność zmieniła pejzaż województwa, co znalazło swoje odzwierciedlenie między innymi w jego wielowyznaniowym charakterze. Teren naszego regionu zamieszkiwany był przez katolików, wyznawców judaizmu, prawosławia, ewangelików, w tym luteranów i kalwinistów. Można było spotkać tu również wyznawców islamu. Współwystępowania na tej samej przestrzeni tylu grup społecznych o odmiennych kulturowych cechach dystynktywnych: wyglądzie zewnętrznym, języku, zachowaniu, wyznaniu, pochodzeniu, układzie wartości  przyczyniło się do zbudowania charakterystycznej łódzkiej społeczności i wypracowania wzajemnego postrzegania odmienności z różnymi tego skutkami.
II wojna światowa spowodowała niemal całkowitą zagładę tamtego świata. O wielokulturowych tradycjach świadczyć mogą jedynie zachowane materialne „świadectwa” tj. budynki, pojedyncze świątynie, a zwłaszcza nekropolie, będące milczącymi dowodami współistnienia w regionie tych właśnie nacji. Nieliczni, ocaleni  przedstawiciele owej wielokulturowej mozaiki przez lata żyli  w zapomnieniu.
Zmiany, jakie dokonały się po 1989 r., a zwłaszcza wstąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do UE spowodowały rosnące zainteresowanie kulturami mniejszości, ale też stały się przyczyną wcale nie tak rzadkich postaw ksenofobicznych, pełnych uprzedzeń i lęków przed odmiennościami kulturowymi, które zwłaszcza w kontekście oficjalnie deklarowanej tolerancji mogą niepokoić. Wejście Polski w struktury UE wiąże się także ze wzmożonymi migracjami ludności z różnych części świata. Zmianom ulega struktura etniczna i narodowa społeczeństwa polskiego. Pojawiają się np. coraz liczniejsze skupiska ludności pochodzącej z Azji.

Realizacja audycji mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych umożliwia nakreślenie  wieloetnicznego pejzażu województwa łódzkiego i przybliżenie  słuchaczom zarówno historii, jak i współczesności naszej wielokulturowej społeczności. Audycja odwołuje się  do dawnego współistnienia na terenie obecnego województwa łódzkiego odmiennych wobec siebie kultur i religii, ale także przybliża  słuchaczom współczesność.
Wszystkie audycje powstają we współpracy z przedstawicielami mniejszości, którzy udostępniają i  współtworzą z Redakcją Programu materiały do audycji.

Audycje 2009                                                         Audycje 2010
cykl Litzmannstadt Getto;                  –  Boże Narodzenie w tradycji
a) 19.08.2009                                            prawosławnej  06.01.2010
b) 26.08.2009
cykl romski:                                        –   Chiński Nowy Rok 17.02.2010
a)23.09.2009
b)21.10.2009                                         – Wielkanoc w tradycji prawosławnej
31.03.2010
edukacja wielokulturowa                   – Genocyd Ormian 28.04.2010
18.11.2009                                           – Dzień Matki 26.05.2010
– Prawa Człowieka 30.06.2010

GREAT Global Rights Europeans Acting Together

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS  jako partner lokalny Polskiej Akcji Humanitarnej   zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego na spotkanie   w ramach Projektu „GREAT: Global Rights Europeans Acting Together”.
Spotkanie jest elementem kampanii  popularyzującej  temat polskiej i europejskiej współpracy rozwojowej z perspektywy praw człowieka. Spotkanie odbędzie się  w dniu 15 czerwca 2010 r.  w  Łodzi w siedzibie Instytutu Afrykańskiego, przy ul J. Kilińskiego 177. w godz. 12.00- 16.00.

Program
12.00 Otwarcie konferencji, informacja o projekcie GREAT – Maria Nowacka
Przekazanie uczestnikom konferencji plakatów i materiałów edukacyjnych
12.15 Prawa człowieka  –  wprowadzenie  Grażyna Suchocka
12.30 Projekcja filmu „Prawa dzieci. Angażujmy się. (Togo i Haiti)”
13.30 Projekcja filmu „Dobre praktyki w agroekologii.(Mozambik)”
14.30  Dyskusja panelowa uwzględniająca perspektywę organizacji pozarządowych

PROJEKT : „Great: Global Rights, Europeans Acting Together” Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS realizuje w partnerstwie z:

Polska Akcja Humanitarna
Amnesty International
Stowarzyszenie „Dla Ziemi”
Fundacja „Partners Polska”
Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”
„ARTOS”
„Homo Faber”
Fundacja „Mederi”
Fundacja Rozwoju Świętochłowic
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „Mikuszewo”
Fundacja Działań Edukacyjnych „Kreadukacja”
Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK
Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”
Stowarzyszenie „Nasza Gmina”
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków
„Solidarni w Europie”
Stowarzyszenie PRO HUMANUM
Stowarzyszenie „Jeden Świat”
Fundacja „Inna Przestrzeń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magazyn Ethnos
sierpień 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
lipiec 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
czerwiec 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
maj 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos kwiecień 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
marzec 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
luty 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.