Magazyn Ethnos
styczeń 2011

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ W ŁODZI

Program uroczystości: Dni Kultury Żydowskiej –  ulotka

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi zaprasza w dniach 6-19 czerwca 2011 na DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ. Przez blisko dwa tygodnie w różnych miejscach Łodzi odbywać się będą spotkania, warsztaty, wykłady, projekcje filmowe i koncerty, podczas których poznawać będziemy niezwykłe bogactwo kultury żydowskiej i podążać śladami jej przedstawicieli, zwłaszcza tych, którzy w sposób szczególny związani byli z Łodzią. Do współpracy zaprosiliśmy różne instytucje.

Już 6 czerwca o godzinie 17, dzięki gościnności Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, zapraszamy do synagogi przy ul. Rewolucji 1905r. 28, gdzie przewodniczący Gminy, Symcha Keller, opowie o obchodzonych w tradycji żydowskiej świętach, między innymi o zbliżającym się właśnie święcie Szawuot. Po wykładzie, o godz. 19, w klubie Szafa rozpocznie się wieczór poświęcony twórczości Juliana Tuwima. O poecie opowie Tomasz Cieślak z Uniwersytetu Łódzkiego, a grupa Rambo Jet zagra koncert inspirowany jego poezją.

W kolejnych dniach planujemy spotkania poświęcone kobietom w kulturze żydowskiej – 7 czerwca wykład o kobietach w judaizmie wygłosi Maria Nowacka ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ETHNOS, a 9 czerwca przyjedzie do Łodzi Joanna Lisek, jidyszystka z Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktorka książki Nieme dusze. Kobiety w kulturze jidysz, która opowie o żydowskich pisarkach i artystkach. 14 czerwca zapraszamy na spotkanie z Agatą Tuszyńską, pisarką, poetką i reportażystką, z którą będziemy rozmawiać o jej książce poświęconej Wierze Gran, zmarłej przed kilku laty przedwojennej artystce i piosenkarce żydowskiego pochodzenia.

Read More

Magazyn Ethnos
grudzień 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
listopad 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ZAPROSZENIE

Dnia 28.11.2010r.(niedziela) o godz. 17.00 w cerkwi katedralnej pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego w Łodzi przy ul. Kilińskiego
odbędzie się koncert Chóru Akademii Teologicznej z Warszawy.

Magazyn Ethnos
październik 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ZAPROSZENIE

ZNAKI ISTNIENIA – ZNAKI TOŻSAMOŚCI – Edycja II

Stowarzyszenie Społeczno -Kulturalne „ETHNOS” zaprasza wszystkich chętnych pedagogów na dwudniowe seminarium poświęcone mniejszościom narodowym, etnicznym i religijnym Łodzi i województwa łódzkiego. W programie wykłady prezentacje multimedialne, dyskusja CERTYFIKATY UCZESTNICTWA.

Seminarium odbędzie się w dniach 20-21 października 2010r (środa ,czwartek)

w godz. 15.00-19.00

w sali nr 36 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 19;  ul. S. Żeromskiego 119 w Łodzi

oraz w Cerkwi Św. A. Newskiego przy ul Kilińskiego w Łodzi

PROGRAM SEMINARIUM

20 października – środa

15.00 – Przywitanie uczestników

15.15-16.00 –  Polska Roma- historia , kultura – Krystyna Markowska – Prezes Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

16.00 – 16.15- Przerwa

16.15-16.45 Film dokumentalny aut. Jadwigi Zauder -Olesińskiej–„Ormianie w Łodzi „

16.45– 17.50- –  Khamis Abtan –– Oddział Łódzki Ligi Muzułmańskiej w RP w Łodzi wykład z prezentacją multimedialną ” Zrozumieć Islam”

17.50 – 18.00 Przerwa

18.00-19.00  – Izabela Grynsztajn – edukator Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Żydów w Polsce – wykład z prezentacją multimedialną” Judaizm – obyczaje, kultura, pamięć, polskość”

21 października – czwartek

15.00 – Przywitanie uczestników

15.15 – 15.45 – dr Marcin Kafar „Spotkanie różnych światów i co z tego wynika”

15.50-16.30 Dyskusja

Przejazd autobusem komunikacji miejskiej do Cerkwi  Św. Aleksandra Newskiego przy ul. Kilińskiego

17.00 -19.00 – abp Szymon Romańczuk – Prawosławie

19.00 – Rozdanie certyfikatów

Projekt realizowany jest przy wsparciu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

Wiedza o mniejszościach mieszkających w Łodzi jest niezbędna dla każdego pedagoga czy animatora pracującego z młodzieżą . Musimy wspólnie pomóc zwalczyć młodzieży postawy ksenofobiczne, rasistowskie. Przełamać stereotypy i uprzedzenia.

Serdecznie Zapraszamy

Wykładowcy

oraz

Zarząd Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego  „Ethnos „

Magazyn Ethnos
wrzesień 2010

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

DZIAŁALNOŚĆ

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne “ETHNOS” zarejestrowane zostało 20 października 2008 r. Głównym celem statutowym naszej organizacji jest działanie na rzecz stwarzania warunków do wszechstronnego, kulturalnego, artystycznego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka; nieskrępowanego kształtowania osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności oraz prawa do życia w nieskażonym środowisku przyrodniczym, rozumianym jako zespół naturalnych elementów ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe i znajdujących się w ciągłej interakcji z człowiekiem
Członkami naszego Stowarzyszenia są artyści ( malarze ,muzycy ,aktorzy ), dziennikarze, pracownicy naukowi wyższych uczelni , filmowcy, operatorzy,
Stowarzyszenie w swoich działaniach statutowych opiera się na umiejętnościach zawodowych i doświadczeniu członków i sympatyków.
Twórcami i członkami stowarzyszenia są osoby, które od wielu lat zajmują się szeroko pojętą działalnością na rzecz zapobiegania dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wyznanie, przynależność etniczną. Członkowie stowarzyszenia do tej pory współpracowali głównie z grupami zagrożonymi marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz z mniejszościami narodowymi Członkowie stowarzyszenia zajmują się także działalnością artystyczną ( filmowcy, aktorzy, plastycy, muzycy), naukową ( etnolodzy). Są pomysłodawcami i organizatorami w różnorodnych działań od festiwali filmowych, muzycznych, wystaw, po badania naukowe w ogólnopolskich i europejskich programach badawczych.

W 2009r w ramach działań statutowych stowarzyszenie prowadzi następujące działania:
– Inwentaryzacja nagrobków cmentarzy polskich na Litwie ( okręg Kowno) – czerwiec –wrzesień 2009r.
– W ramach naszych działań statutowych od sierpnia 2009r. stowarzyszenie realizuje cykl audycji radiowych w Radio Łódź pt. „Ethnos. Magazyn mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych”. Audycje trwają 20 min i są emitowane co dwa tygodnie.

– Od września 2009r stowarzyszenie realizuje projekt pt.: „Znaki istnienia, znaki
tożsamości” – działania multimedialne poświęcone wielokulturowości woj. łódzkiego.
Zadanie polega na przeprowadzeniu w 2009r. szkoleń wśród nauczycieli łódzkich szkół,
dotyczących przekazywania wiedzy o wielokulturowości województwa łódzkiego. 1

– Stowarzyszenie uzyskało także dotację Fundacji Edukacja dla Demokracji na 2010r na
koordynację międzynarodowej akcji informacyjnej o prawach mniejszości narodowych,
etnicznych i religijnych w województwie łódzkim w ramach projektu:” Great: Global
Rights Europeans Acting Together”.

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO „ETHNOS”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ethnos”, w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów statutowych, tj. szeroko pojętej działalności społeczno-kulturalnej i ekologicznej na rzecz człowieka i jego środowiska społecznego, przyrodniczego i kulturowego.

Siedzibą stowarzyszenia jest Łódź.
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy członków.
7. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz stwarzania warunków do wszechstronnego, kulturalnego, artystycznego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka; nieskrępowanego kształtowania osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności oraz prawa do życia w  nieskażonym środowisku przyrodniczym, rozumianym jako zespół naturalnych elementów ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe i znajdujących się  w ciągłej  interakcji z człowiekiem.

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) ukazywanie roli i znaczenia dziedzictwa kulturowego Polski, z uwzględnieniem wpływu mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych na rozwój kulturowy  kraju;
c) organizowanie  festiwali, zjazdów, konferencji, seminariów, odczytów, kursów, warsztatów itp.;
d) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie badań naukowych, indywidualnych bądź zespołowych dotyczących kulturowych, artystycznych, ekologiczno-sozologicznych i etycznych aspektów życia człowieka,
e) upowszechnianie wiedzy o kulturze, tradycji i historii Polski i zamieszkujących ją grup mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych przez festiwale, konferencje, panele dyskusyjne, odczyty, publikacje, wystawy itp.;
f) organizowanie Uniwersytetów Ludowych, Letnich, Trzeciego Wieku oraz kursów dla   osób dorosłych, dzieci i młodzieży  pochodzenia polskiego i dla cudzoziemców przebywających w Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na ich status (uchodźcy, azylanci, itp.) z zakresu języka polskiego i kultury i sztuki polskiej, antropologii wsi, antropologii współczesności i antropologii pozaeuropejskiej.
g) realizację programów edukacyjnych, kulturowych oraz społecznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i międzynarodowym;
h) organizację imprez dochodowych w celu pozyskiwania środków pieniężnych, przeznaczonych na realizację celów statutowych;
i) współpracę z ośrodkami władzy publicznej i samorządowej, instytucjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi,  w zakresie wyznaczonym przez Statut
j)  działalność filmową, artystyczną, wydawniczą, kulturalną, oświatową, popularyzatorską, naukową, socjalną i charytatywną,
k) pracę z dziećmi i młodzieżą,  szczególnie pochodzącymi z rodzin zagrożonych przestępczością ,  społecznymi patologiami, biedą i bezrobociem, bądź jakąkolwiek formą społecznego odrzucenia,
l) ochronę interesów i praw kobiet oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia, walkę ze społeczną, zawodową, dotyczącą wieku, obyczajową i polityczną dyskryminacją kobiet, rozwój aspiracji materialnych i zawodowych kobiet, przygotowanie kobiet do udziału w życiu publicznym,
ł) ochronę interesów i praw mniejszości narodowych, religijnych i etnicznych, a także osób szukających w Rzeczypospolitej Polskiej azylu ze względu na zagrożenie biedą, wojnami i prześladowaniami w krajach ojczystych,
m) organizowanie życia kulturalnego emerytom, rencistom i inwalidom w tym m.in. zrzeszonym w różnych organizacjach społeczno-kulturalnych, a także będących pod opieką rozmaitych placówek opiekuńczych.
n) niesienie pomocy niematerialnej i materialnej dla najbardziej zagrożonych grup społecznych (niepełnosprawni, inwalidzi, przewlekle chorzy, niedołężni, osoby w podeszłym wieku, bezdomni, więźniowie, uzależnieni od nałogów, sieroty, rodziny wielodzietne, samotne matki),
o) działanie na rzecz wyrównania szans osób bezrobotnych, bezdomnych, chorych, odrzuconych z różnych przyczyn, spotykających się ze społeczną dyskryminacją i brakiem akceptacji, a także  osób  starszych i niepełnosprawnych; tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin,
q) rozbudzanie wrażliwości ekologicznej,  rozwijanie  poczucia odpowiedzialności za stan naturalnego środowiska człowieka, wrażliwości na  los zwierząt i szacunku dla ich wartości autotelicznej,
p) działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na odmienności kulturowe i religijne, tolerancyjnego
r) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania
s) działania na rzecz upowszechnienia wiedzy o kulturze materialnej i duchowej różnych narodów, grup etnicznych i mniejszości narodowych i religijnych
t) ochrona wybranych elementów i obiektów krajobrazu kulturowego wsi, miasteczek i miast, jako elementów  dziedzictwa narodowego
u) upowszechnianie wiedzy dotyczącej wszelkich aspektów życia człowieka poprzez organizowanie elektronicznych i multimedialnych baz danych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
11. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
c) kandydatura zostanie przyjęta przez Zarząd
12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10
członków Stowarzyszenia.
17. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, poparty przez Zarząd
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

24. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
25. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym  w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków następuje
w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej
niż przez dwie kadencje.
26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
28. Walne Zgromadzenie  jest zwoływane raz na  rok  przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin
i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
29. Uchwały Walnego Zgromadzenia   zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
30. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
f)  określanie działań priorytetowych,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
n) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności  Komisji Rewizyjnej
31. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
32. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz  wiceprezesa. Prezesa i
wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
33. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na  kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
34. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
35. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
1/3 składu organu.
36. Komisja Rewizyjna  jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
37. Komisję Rewizyjną  powołuje Walne Zgromadzenie  Członków
a)  kadencja Komisji Rewizyjnej trwa  pięć lat
b) Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza
c) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia
38. Członkowie Komisji mają prawo
a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym
b) wnioskować o zwołanie  Walnego Zgromadzenia Członków
39.  Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
40. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
c) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
d) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
41. Członkowie Komisji Rewizyjnej pracują społecznie.
42. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
43. W razie rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisja uzupełnia skład spośród członków  Stowarzyszenia na czas do końca kadencji. Liczba członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru.
44. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

45. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
46.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
47. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
48. Do zawierania umów i składania innych oświadczeń woli     wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, bądź wyznaczonego przez Zarząd Pełnomocnika, w zakresie określonym przez Zarząd na piśmie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

49. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3),
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
50. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
51. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

About Callisto

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site.

The sample pages are intended to show how Callisto can be constructed on your site.

Newsletter

Subscribe to our newsletter and stay updated on the latest developments and special offers!