„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”

asos_logo_ai-01

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS zaprasza osoby w
wieku 60+, mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego, Piotrkowa
Trybunalskiego i Łodzi do udziału w projekcie „Aktywna przyszłość”.
Oferujemy integracyjne zajęcia edukacyjne w grupach 10-12
osobowych z zakresu:
– zarządzania czasem wolnym,
– zasad komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji i wzmocnienia
samooceny
– wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym
Zapraszamy na warsztaty:
– aktywizacji seniorów i przeciwdziałania przemocy wobec osób
starszych
– nabywania kompetencji kulturowych poprzez aktywne uczestnictwo
w kulturze, w tym wspólne czytanie literatury pięknej, dyskusje
uczestników, wizyty w teatrach, filharmonii, muzeach.
Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.


 

Kontakt:
e-mail: ethnos.lodz@gmail.com
tel.: 502 135 680

Autorski projekt „Przestrzeń Końca Czasu –Cmentarze Żydowskie na Huculszczyźnie”

Przestrzeń końca czasu” to wieloetapowy projekt badawczy mający na celu poszerzenie wiedzy na temat stopnia zachowania cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie (inwentaryzacja i dokumentacja zachowanych obiektów).

Podstawowym założeniem planowanego zadania jest również stworzenie warunków do efektywnej ochrony i popularyzacji spuścizny kulturowej, obejmującej dziedzictwo wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pozostałej na obszarach należących obecnie do suwerennych państw sąsiadujących z Polską.

Read More

Projekt: "Akceptacja i tolerancja. Program integracji cudzoziemców."

logo1

 

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Projekt: "Akceptacja i tolerancja. Program integracji cudzoziemców" realizowany jest w terminie: 15.08.2016 r.- 28.02.2017r. w Ośrodku dla

Cudzoziemców w Ustroniu w województwie łódzkim.

Beneficjentami projektu są dzieci z rodzin cudzoziemskich starających się o status uchodźców, mieszkające w Ośrodku w Ustroniu.

Realizowane są następujące działania:

– integracyjne warsztaty dla rodziców przeciwdziałanie przemocy, radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami

– zajęcia arteterapii dla dzieci

– poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci .

Realizator:

ethnos11

foto1

 

„DAJ SZANSĘ – UCHODŹCY W POLSCE”

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE
ETHNOS

SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE PROJEKT:
„DAJ SZANSĘ – UCHODŹCY W POLSCE”

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 27 STYCZNIA (środa) w ŁODZI
W GODZINACH: 11.00 – 14.00
W DOMU TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO , ul. POMORSKA 21
W PROGRAMIE SPOTKANIA WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI ORAZ CATERING KAWOWY

blob

Projekt: „Daj szansę – uchodźcy w Polsce”,
realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
współfinansowany jest ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG

Więcej informacji o projekcie –

Prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa: ethnos.lodz@gmail.com

ZAPYTANIE OFERTOWE

blob

Projekt: „Daj szansę – uchodźcy w Polsce”,
realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
 współfinansowany jest ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS
zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie  usługi cateringu obiadowego  z dowozem do miejsc prowadzenia zajęć w ramach projektu „Daj szansę – uchodźcy w Polsce”

 

I. Adres i nazwa Zamawiającego:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS ul Legionów 19 lok 18, 91-069 Łódź

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringu obiadowego z dowozem do miejsc prowadzenia zajęć w Łodzi.

III. Zakres zamówienia: poniżej 14.000 Euro netto.

IV. Zadania po stronie Wykonawcy:

1. Przygotowanie urozmaiconego cateringu obiadowego dla 12 osób złożonego z dwu dań oraz zestawu surówek. Catering będzie przeznaczony dla  uczestników  cyklu szkoleń i warsztatów realizowanych w miesiącach: luty- marzec z częstotliwością: 1-2 usług dziennie od poniedziałku do piątku.

2. Dowóz cateringu obiadowego do wyznaczonych miejsc prowadzenia zajęc warsztatowych i szkoleń na terenie miasta Łodzi w terminie: luty- marzec 2016r. , zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpis złożony przez Wykonawcę powinien być opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta powinna być sporządzona:

a. w języku polskim;

b. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną

4. Wykonawca powinien podać cenę za godzinę zajęć.

5. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w

odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom

postępowania.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i składać na adres poczty

e- mail: ethnos.lodz@gmail.com lub nowacka.maria@yahoo.pl do godziny 18.00, do dnia 05 lutego 2016r.


 

Kresy Wschodnie znaki istnienia i tożsamości

lodo_kr11

 

 

Projekt „Kresy Wschodnie znaki istnienia i tożsamości” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Stowarzyszenie Ethnos od 16 do 30 lipca 2015 roku, realizowało projekt „Kresy Wschodnie znaki istnienia i tożsamości” przy współpracy z polonijnym radiem we Lwowie. W ramach projektu odbyły się szkolenia dla dziennikarzy i stażystów z ww. radia, obejmujące szeroki zakres umiejętności przydatnych w ich pracy. Beneficjenci projektu (4 osoby) zostali podzieleni na dwie równe grupy o różnych programach szkoleń. Łączna ilość godzin dla każdej uczestniczącej osoby, niezależnie od przydzielonej grupy, to 80.

Grupa I : szkolenia i warsztaty radiowe

Szkolenia odbywały się w rozgłośni PR Radio Łódź, prowadzone przez

profesjonalnych dziennikarzy i wykładowców oraz pracowników radiowych. Szkoleniom towarzyszyły staże przy opracowaniu, przygotowaniu i emisji audycji radiowej.

Stażyści zostaną przydzieleni do poszczególnych stanowisk pracy, zgodnie z ich preferencjami i zajmowanymi stanowiskami pracy w macierzystej redakcji

Program szkoleń i staży dla grupy I:

marketing PR, promocja, reklama, elektroniczne kanały komunikacji – media społecznościowe, media elektroniczne, strony HTML

etyka dziennikarska ; organizacja redakcji radiowej, planowanie audycji – warsztaty zasady skutecznej komunikacji, oczekiwania słuchaczy, strategia wypowiedzi

warsztaty kultury języka polskiego i sztuki mówienia i konstruowania wypowiedzi, w tym: poprawnej wymowy i emisji głosu, interpretacji i artykulacji wypowiedzi, technik zwalczania stresu podczas wystąpień publicznych; najczęściej popełniane błędy, techniki tworzenia poprawnych porównań, metafor, dobierania słów, indywidualne konsultacje doskonalenia dykcji, specyfika mowy mikrofonowej

warsztat prezentera – program na żywo, sposoby radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi ; strategia kontaktu z trudnym słuchaczem ( jak prowadzić program, aby przyciągnąć słuchacza, jak rozmawiać z gośćmi, jak utrzymać słuchacza, jak tworzyć programy autorskie, oryginalne wejścia prezenterskie, sposoby prowadzenia programu w zależności od pory dnia, specyfiki gościa w studio, tematyki, kontrola rozmówców telefonicznych w programach na żywo, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach -praca na konkretnych przykładach, indywidualne porady

ćwiczenia z mikrofonem, krótkie wykłady, analiza wystąpień własnych

podstawy montażu i radia internetowego; narzędzia do montażu , błędy montażowe, formy montażu, reklama, jingiel, obsługa stołu realizatorskiego

 Staż obejmuje realizację w/w warsztatów w praktyce. W efekcie stażu powstanie audycja radiowa.

 Grupa II: Szkolenia i warsztaty telewizyjne.

Szkolenia dla grupy II odbyły się w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, były prowadzone przez wykładowców ww. uczelni oraz pracowników Telewizja Polska S.A. Szkoleniom towarzyszyły staże przy opracowaniu, przygotowaniu i emisji audycji – felietonu filmowego. Stażyści zostali przydzieleni do poszczególnych stanowisk pracy, zgodnie z ich preferencjami i zajmowanymi stanowiskami pracy w macierzystej redakcji.

Program szkoleń i staży dla grupy II:

  • dobór i konfiguracja sprzętu wprowadzenie techniczne, obsługa i zadania sprzętu telewizyjnego: kamery (Canon legria, Red One,Sony EX3); STEADYCAM, lampy, FFLO, Kran zdjęciowy, wózek kamerowy, mikroporty- pozostałe wyposażenie studia, systemy montażowe, praca z kamerą, podstawowe i zaawansowane funkcje kamery video
  •  rozwijanie umiejętności realizatorskich w pracy z kamerą ( oświetlenie, kompozycja, dźwięk); podstawy kompozycji obrazu, oświetlenie, dźwięk, scenariusz
  •  rozwój umiejętności dziennikarskich i reżyserskich (jak poskromić tremę, skuteczna autoprezentacja; ogólne zasady techniki mówienia przed kamerą, umiejętność posługiwania się głosem w komunikacji medialnej (poprawnej wymowy i emisji głosu, interpretacji i artykulacji wypowiedzi, technik zwalczania stresu podczas wystąpień publicznych; najczęściej popełniane błędy, techniki tworzenia poprawnych porównań, metafor, dobierania słów, indywidualne konsultacje doskonalenia dykcji, specyfika mowy przed kamerą) , podstawowe zasady dress code’u i smart casual
  •  praca z programami montażowymi – ( ujęcie, scena , sekwencja, scenopis i scenopis obrazkowy, ruch obiektu, ruch kamery, cięcia, rytm i tempo)
  •  warsztaty pisania scenariusza

Staż obejmuje realizację w/w warsztatów w praktyce. W efekcie stażu powstanie audycja telewizyjna.

Radio Lwów – linki do materiałów:
Szkolenia w Łodzi.
Zwiedzanie Muzeum Kinematografii w Łodzi z aktorką Grażyną Suchocką.
Szkolenia z Fundacją Ethnos w Łodzi.

Galeria projektu.

Magazyn Ethnos
sierpień 2015

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
lipiec 2015

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
czerwiec 2015

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.